Phân tích bản chất nhà nước? Bản chất nhà nước Việt Nam ta hiện nay?


*Định nghĩa Nhà nước
Nhà nước là một bộ máy quyền lực do giai cấp thống trị lập ra để duy trì việc thống trị về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng… đối với toàn bộ xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước mới, là công cụ thực hiện nền chuyên chính và bảo vệ lợi ích giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một bộ máy thống trị của đa số với thiểu số.*Bản chất nhà nước:

Khi nghiên cứu nguồn gốc Nhà nước ta thấy rằng nhà nước xuất hiện do 2 nguyên nhân: nguyên nhân kinh tế (sự xuất hiện chế độ tư hữu) và nguyên nhân xã hội (sự xuất hiện của giai cấp và mâu thuẫn giai cấp). Căn cứ vào đó có thể thấy bản chất nhà nước được thể hiện ở hai mặt, đó là tính giai cấp của nhà nước và vai trò xã hội.
a)Tính giai cấp:
_Trong xã hội có hai giai cấp cơ bản là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Để thực hiện sự thống trị của mình, giai cấp thống trị phải tổ chức và sự dụng nhà nước, củng cố và duy trì quyền lực về chính trị, kinh tế, tư tưởng đối với toàn xã hội. Bằng nhà nước, giai cấp thống trị về kinh tế trở thành giai cấp thống trị về chính trị. Nhờ nắm trong tay quyền lực nhà nước, giai cấp thống trị đã thể hiện ý chí của mình qua nhà nước. Qua đó, ý chí của giai cấp thống trị trở thành ý chí của nha nước, mọi thành viên trong xã hội buộc phải tuân theo, hoạt động trong một giới hạn và trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.
_Như vậy, Nhà nước do giai cấp thống trị lập ra, là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt, là công cụ duy trì sự thống trị của giai cấp thống trị, đàn áp giai cấp bị trị, bảo vệ địa vị và lợi ích của giai cấp thống trị. Đó chính là tính giai cấp của nhà nước.
b)Vai trò xã hội:

Vai trò xã hội (hay còn gọi là vai trò kinh tế - xã hội của nhà nước.)
Trong nhà nước, giai cấp thống trị chỉ tồn tại trong mối quan hệ với các tầng lớp giai cấp khác. Do vậy, ngoài tư cách là công cụ để duy trì sự thống trị, nhà nước còn là công cụ để bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội. Nhà nước không chỉ quan tâm đến lợi ích của giai cấp thống trị mà còn quan tâm đến lợi ích của các tầng lớp khác. Giá trị xã hội mà nhước bảo vệ được thể hiện ngay trong Hiến Pháp. Nhà nước ban hành các chính sách kinh tế vĩ mô, điều tiết, điều phối các chính sách kinh tế - xã hội, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường. Nhà nước đầu tư, cung cấp hàng hóa dịch vụ xã hội cơ bản như: cấp phép, kiểm dịch, kiểm định, giám sát, kiểm tra các lĩnh vực... Nhà nước giữ vai trò là người bảo vệ những nhóm người yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội như: người già, trẻ em, người tàn tật…Nhà nước còn hoạt động trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, giao thông, phòng chống thiên tai, bão lụt…
Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: của dân, do dân và vì dân. Nhà nước pháp quyền là mô hình tổ chức bộ máy nhà nước mà ở đó có tiêu chí nhất định và nhà nước này có thể tồn tại ở nhà nước Tư Sản, nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhà nước pháp quyền biểu hiện trực tiếp sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Đó là một nhà nước đại diện cho quyền lực chân chính của nhân dân, một tổ chức nhà nước dựa trên nền dân chủ, vì dân chủ và vì công lý. Để đảm bảo lợi ích và quyền hành thuộc về nhân dân thì cần phải giải quyết những vấn đề về kinh tế-xã hội, phát triển tốt về giáo dục, văn hóa, y tế…Nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử cho nên nhân dân là nguồn gốc của quyền lực. Nhân dân phải được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, được quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân mình, được quyền có cuộc sống ấm no, bình đẳng và hạnh phúc. Để quyền lực Nhà nước của các công dân được thể hiện thì phải hoàn thiện và ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật. Quyền lực Nhà nước phải thuộc về nhân dân, phải thể hiện ý chí của nhân dân, là sự phản ánh khách quan các nhu cầu xã hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Mặt khác, khi đặt ra các thiết chế trong khuôn khổ pháp luật để kiểm tra tính hợp pháp của các đạo luật, các cơ quan quyền lực Nhà nước cũng phải làm sao cho hệ thống pháp luật được xây dựng trên sự tự do và quyền công dân được đảm bảo. Pháp luật Xã Hội Chủ Nghĩa thể hiện ý chí chung của xã hội, được đảm bảo bằng sức mạnh cộng đồng. Nhà nước tôn trọng pháp luật như một giá trị xã hội chung đồng thời quyền lực nhà nước là cơ sở, là tiền đề quan trọng nhất để bảo đảm cho pháp luật có được bản chất pháp lý.

Nhà nước ta là hệ thống chính trị nhất nguyên, có một Đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

*Bản chất của nhà nước Việt Nam hiện nay:

_Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ở tính nhân dân của nhà nước, đó là “…nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, quyền lực nhà nước ko nằm trong tay 1 cá nhân hay 1 nhóm người nào trong xã hội. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước dưới nhiều hình thức, hình thức cơ bản nhất là thông qua Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân trực tiếp bẩu ra.
_Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tất cả các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ giữa công dân với nhà nước. Nhà nước ta là nhà nước dân chủ rộng rãi và thực sự. Dân chủ xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực của Cách mạng xã hộiCN, là thuộc tính của nhà nước xã hộiCN.

Phân tích bản chất nhà nước? Bản chất nhà nước Việt Nam ta hiện nay?

Đăng nhận xét