Mô hình dữ liệu mạng

Mô hình dữ liệu mạng

Mô hình dữ liệu mạng là một mô hình sơ đồ thực thể liên kết với tất cả các liên kết được hạn chế là liên kết một-nhiều. Hạn chế này cho phép chúng ta sử dụng đồ thị có hướng đơn giản để biểu diễn dữ liệu trong mô hình này.

Trong mô hình mạng, các tập thực thể được chuyển thành các kiểu bản ghi logic. Các kiểu bản ghi logic bao gồm một tập các trường, mỗi trường chứa giá trị là một số nguyên hay một xâu ký tự…Tập tên các trường và các kiểu của chúng cấu thành qui cách bản ghi logic.
Trong mô hình này người ta đưa vào các khái niệm: mẫu tin hay bản ghi (Record), loại mẫu tin (Record Type) và loại liên hệ (Set Type):
(a) Loại mẫu tin (Recorde Type) là mẫu đặc trưng cho 1 loại đối tượng riêng biệt. Chẳng hạn như trong việc quản lý nhân sự tại một đơn vị, đối tượng cần phản ảnh của thế giới thực có thể là Phòng, Nhân viên, Công việc, lý lịch ... do đó có các loại mẫu tin đặc trưng cho từng đối tượng này. Trong đồ thị biểu diễn mô hình mạng mỗi loại mẫu tin được biểu diễn bởi một hình chữ nhật, một thể hiện (Instance) của một loại mẫu tin được gọi là bản ghi. Trong ví dụ trên loại mẫu tin Phòng có các mẫu tin là các phòng, ban trong đơn vị; loại mẫu tin nhân viên có các mẫu tin là các nhân viên đang làm việc tại các phòng ban của cơ quan...
(b) Loại liên hệ (Set Type) là sự liên kết giữa một loại mẫu tin chủ với một loại mẫu tin thành viên. Trong đồ thị biểu diễn mô hình mạng mỗi loại liên hệ được biểu diễn bởi một hình bầu dục (oval) và sự liên kết giữa 2 loại mẫu tin được thể hiện bởi các cung có hướng (các mũi tên) đi từ loại mẫu tin chủ tới loại liên hệ và từ loại liên hệ tới loại mẫu tin thành viên.
2.3.1. Định danh bản ghi
Có thể có một sự tương tự gần gũi giữa các thuật ngữ của mô hình mạng và các thuật ngữ trong mô hình quan hệ như sau:
Qui cách bản ghi logic Sơ đồ quan hệ
Kiểu bản ghi Tên quan hệ
Bản ghi logic Bộ
2.3.2. Các móc nối
Trong mô hình mạng, các liên kết hai ngôi một-nhiều được gọi là các móc nối. Chúng ta vẽ một đồ thị có hướng được gọi là một mạng mà thực chất là một sơ đồ thực thể liên kết đơn giản hoá để biểu diễn các kiểu bản ghi và các móc nối của chúng. Các nút tương ứng với các kiểu bản ghi, nếu có một móc nối giữa hai kiểu bản ghi T1 đến T2 và móc nối này là một-nhiều từ T1 đến T2 thì chúng ta vẽ một cung từ nút T2 đến T1 và nói rằng móc nối này từ T2 đến T1. Các nút và các cung được gán nhãn bởi tên của các kiểu bản ghi và tên của móc nối.

Đăng nhận xét