Cấu trúc nhà nước đơn nhất có gì khác biệt cơ bản so với các nhà nước liên bang


Cấu trúc nhà nước: là sự cấu tạo (tổ chức) nhà nước thành các đơn vị hành chính, lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với các chính quyền nhà nước ở địa phương.Sự khác biệt cơ bản giứa cấu trúc nhà nước đơn nhất và các nhà nước liên bang:
*Nhà nước đơn nhất
- Nhà nước đơn nhất: là nhà nước có chủ quyền chung, có lãnh thổ toàn vẹn thống nhất, các bộ phận hợp thành nhà nước: các đơn vị hành chính lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương.
VD: Việt Nam, Lào, Trung Quốc…
- Có 1 hệ thống cơ quan nhà nước, có 1 hệ thống pháp luật.
- Có chủ quyền chung, có lãnh thổ toàn vẹn thống nhất


- Gồm 1 nhà nước
- Công dân có 1 quốc tịch.

*Nhà nước liên bang
- Nhà nước liên bang: gồm hai hay nhiều nước thành viên hợp thành. Nhà nước liên bang có chủ quyền chung đồng thời mỗi thành viên cũng có chủ quyền riêng, có hai hệ thống chính quyền nhà nước, 2 hệ thống pháp luật, công dân có hai quốc tịch.

VD: Mỹ, Liên Xô (cũ)…

- Có hai hệ thống chính quyền nhà nước, 2 hệ thống pháp luật.
- Có chủ quyền chung đồng thời mỗi thành viên cũng có chủ quyền riêng- Gồm 2 hay nhiều nhà nước thành viên hợp thành
- Công dân có 2 quốc tịch.


Cấu trúc nhà nước đơn nhất có gì khác biệt cơ bản so với các nhà nước liên bang

Đăng nhận xét