Các loại vốn đầu tư nước ngoài được thu hút dưới những hình thức nào?

Các loại vốn đầu tư nước ngoài được thu hút dưới những hình thức nào?
Vốn đầu tư nước ngoài được thu hút dưới hình thức trực tiếp và gián tiếp như:

-Foreign Direct Investment (FDI) :

Các đơn vị đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư trực tiếp vào các dự án sản xuất – kinh doanh.

-Foreign Indirect Investment (FII):


Với hình thức đầu tư vốn này thì đơn vị đầu tư nước ngoài chỉ tham gia bỏ vốn đầu tư, nhưng không tham gia quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, thường được thực hiện thông qua cổ phiếu, tín dụng...

Các nước đang phát triển còn được nhận được những nguồn tài trợ khác như viện trợ hay cho vay được gọi là nguồn ODA (Official Development Assistances). Các tổ chức tài trợ có thể là WB (World Bank), IMF (International Money Funds), NGO (None Government Organizations)...

Trong các nguồn nhận được này có những nguồn phải hoàn lại hoặc không hoàn lại, hoặc được tài trợ với lãi suất thấp và kỳ hạn cho vay kỳ hạn. Vốn từ nguồn ODA thường tập trung vào ngân sách, được chính phủ quản lý và phân phối cho các dự án.

Do đó, thực chất các đơn vị tài trợ này cũng không trực tiếp tham gia quản lý các dự án sản xuất kinh doanh mà có vốn tài trợ của họ, nên để đơn giản có thể gộp khoản vốn đầu tư từ nguồn này như đầu tư gián tiếp.

Các loại vốn đầu tư nước ngoài được thu hút dưới những hình thức nào?

Đăng nhận xét