Các khả năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Có hai khả năng cho phép phân biệt các hệ quản trị cơ sở dữ liệu với các kiểu hệ thống lập trình khác:
 Khả năng quản dữ liệu tồn tại lâu dài.
-Đặc điểm này nói lên rằng có một cơ sở dữ liệu tồn tại trong một thời gian dài, nội dung cơ sở dữ liệu này là các dữ liệu mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu truy nhập và quản lý.

- Khả năng truy nhập các khối lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả.
Đặc điểm này phân biệt một hệ quản trị với một hệ thống xử lý tệp cũng quản lý dữ liệu tồn tại lâu dài nhưng nói chung không cung cấp các truy nhập nhanh chóng đến các bộ phận dữ liệu tuỳ ý.
Ngoài ra, khi xem xét đặc điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu còn có một số khả năng khác mà có thể thấy hầu hết trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại:
- Hỗ trợ ít nhất một mô hình dữ liệu hay một sự trừu tượng toán học mà qua đó người sử dụng có thể quan sát dữ liệu.
- Hỗ trợ các ngôn ngữ cấp cao nhất định cho phép người sử dụng định nghĩa cấu trúc của dữ liệu, truy nhập dữ liệu và thao tác dữ liêu.
- Đảm bảo tính độc lập dữ liệu.
- Điều khiển truy cập, có nghĩa là khả năng hạn chế truy cập đến các dữ liệu bởi những người sử dụng không được cấp phép và khả năng kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu.
- Quản trị giao dịch, có nghĩa là cung cấp các truy nhập đồng thời, đúng đắn đối với cơ sở dữ liệu từ nhiều người sử dụng tại một thời điểm.
- Phục hồi dữ liệu, có nghĩa là khả năng phục hồi, không làm mất mát dữ liệu đối với các lỗi hệ thống.

Đăng nhận xét