Biến đổi các sơ đồ ER sang mô hình quan hệ

 Biến đổi các sơ đồ ER sang mô hình quan hệ

a. Biến đổi các tập thực thể

- Một tập thực thể E được biến đổi thành một quan hệ mà sơ đồ quan hệ của nó bao gồm các thuộc tính của tập thực thể. Mỗi bộ của quan hệ biểu diễn một thực thể trong thể hiện hiện thời của E.


- Nếu E là một tập thực thể mà các thực thể của nó xác định thông qua một liên kết với một tập thực thể F nào đó thì sơ đồ quan hệ tương ứng với E chỉ chứa các thuộc tính trong khoá của F.
b. Biến đổi các liên kết
- Một liên kết R giữa các tập thực thể E1, E2, ….Ek được biến đổi thành một quan hệ mà sơ đồ quan hệ của nó bao gồm các thuộc tính trong khoá của mỗi E1, E2, ….Ek.
c. Các khoá của các sơ đồ quan hệ
- Nếu một sơ đồ quan hệ được biến đổi từ một tập thực thể, khoá của tập thực thể chính là khoá của sơ đồ quan hệ.
- Nếu một sơ đồ quan hệ được biến đổi từ một liên kết nhiều-nhiều thì khoá của sơ đồ quan hệ thường là tập tất cả các thuộc tính.
- Nếu một sơ đồ quan hệ được biến đổi từ một liên kết một-một giữa hai tập thực thể E và F thì khoá của E và khoá của F cả hai đều là khoá của sơ đồ quan hệ biểu diễn liên kết này.
- Nếu một sơ đồ quan hệ được biến đổi từ một liên kết một-nhiều từ Ek vào Ek-1, ….E1 thì tập các thuộc tính là hợp của các khoá của Ek-1, ….E1 thường là khoá của sơ đồ quan hệ này.
d. Các sơ đồ quan hệ với khoá chung
Khi hai sơ đồ quan hệ có khoá chung chúng ta có thể tổ hợp các thuộc tính của hai sơ đồ quan hệ và thay thế hai sơ đồ quan hệ này bởi một sơ đồ quan hệ mới với tập thuộc tính là hợp của hai tập thuộc tính của hai sơ đồ quan hệ ban đầu.

Đăng nhận xét