Tăng trưởng kinh tế là gì?

Tăng trưởng kinh tế (economic growth) là gì?

Tăng trưởng kinh tế (economic growth) là một khái niệm mang tính định lượng; được biểu hiện bằng một trong hai cách: Cách 1: Sự gia tăng thực tế của tổng sản phẩm quốc dân GNP (Gross National Product) ; tổng sản phẩm quốc nội GDP ( Gross domestic product) hay sản phẩm quốc dân ròng NNP (Net National Product) trong một thời kỳ nhất định. Cách 2: Sự gia tăng thực tế theo đầu người của GNP ; GDP hay NNP trong một thời kỳ nhất định.

Vì sao cần tăng trưởng nhanh?
 • Tăng trưởng nhanh là điều kiện cần để xóa đói giảm nghèo.
 • Tăng trưởng nhanh để củng cố quyền lực của chính phủ.
 • Tăng trường nhanh tạo thế thuận lợi trên bàn đàm phán quốc tế.
 • Tăng trưởng nhanh góp phần củng cố quốc phòng.
 • Tăng trưởng nhanh để tránh sự tụt hậu.
Điều kiện để tăng trưởng nhanh?
 • Ổn định kinh tế vĩ mô.
 • Coi trọng vốn con người.
 • Ứng dụng khoa học công nghệ.
 • Tạo điều kiện cho thị trường hoạt động.
 • Mở cửa nền kinh tế.
 • Thống nhất ý chí.
 • Phải có những nhà kỹ trị (technocrat).
Bạn đã biết Tăng trưởng kinh tế là gì, vậy nghĩ xem Tốc độ tăng trưởng kinh tế được tính như thế nào?

Tăng trưởng kinh tế (economic growth) là gì?

Đăng nhận xét