Phát triển kinh tế bền vững là gì?


Phát triển kinh tế bền vững (sustainable development) là gì?

 
Phát triển kinh tế (economic development) gồm:
  • Tăng trưởng kinh tế.
  • Tiến bộ về chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường.
  • Thay đổi cơ cấu kinh tế.
  • Công dân của quốc gia phải tham gia vào và được hưởng thành quả của sự tăng trưởng.
  • Giải phóng con người khỏi sự lệ thuộc vào 1 cá nhân hay 1 tổ chức.
Càng phát triển thì: Cơ cấu kinh tế:
  • Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong GNP ngày càng tăng.
  • Tỷ trọng nông nghiệp trong GNP ngày càng giảm.
Cơ cấu lao động:
  • Tỷ lệ lao động công nghiệp, lao động dịch vụ trong tổng lao động xã hội ngày càng tăng.
  • Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội ngày càng giảm.
Phát triển kinh tế bền vững (sustainable development) là gì?
Phát triển kinh tế bền vững (sustainable development) là sự phát triển thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không ảnh hưởng đến việc thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.
Phát triển bền vững phải đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Phát triển kinh tế bền vững (sustainable development) là gì?

Đăng nhận xét