Phân loại chứng khoán theo tính chất huy động vốn như thế nào?

Căn cứ vào tính chất huy động vốn, có thể phân loại chứng khoán thành chứng khoán vốn, chứng khoán nợ và các chứng khoán phái sinh.
 
Chứng khoán vốn (cổ phiếu)
Là chứng khoán xác nhận quyền sở hữu một phần công ty cổ phần. Chứng khoán vốn do các công ty cổ phần phát hành. Người sở hữu chứng khoán vốn không phải là chủ nợ của công ty mà là người sở hữu công ty và có quyền hưởng các lợi ích trong công ty.


Chứng khoán nợ (trái phiếu)
Là chứng khoán xác nhận một khoản nợ của người phát hành đối với người nắm giữ chứng khoán. Chứng khoán nợ thể hiện sự cam kết của người phát hành thanh toán những khoản tiền lãi và khoản tiền gốc vào những thời điểm nhất định.

Các chứng khoán phái sinh
Là chứng khoán thể hiện quyền được mua hoặc bán cổ phiếu, trái phiếu theo các điều kiện nhất định đã được thỏa thuận trước. các chứng khoán phái sinh gồm có một số loại chủ yếu sau:
  • Quyền mua cổ phần (Rights): là loại chứng khoán do công ty cổ phần phat hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung, nhằm đảm bảo cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những điều kiện được xác định.
  • Chứng quyền (Warrants): là loại chứng khoán được phá hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu loại chứng khoán đó được quyền mua một khối lượng cổ phiếu thường nhất định theo mức giá đã xác định trước trong thời kỳ nhất định.
  • Hợp đồng tương lai: là cam kết mua hoặc bán các loại chứng khoán, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán nhất định với một số lượng và mức giá nhất định vào ngày xác định trước trong tương lai.
  • Quyền lựa chọn (hoặc quyền chọn): là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua lựa chọn quyền mua hoặc quyền bán một số lượng chứng khoán được xác định trước trong khoảng thời gian nhất định với một mức giá đã được xác định trước.
Theo TS. Bạch Đức Hiển, 2008, Giáo trình thị trường chứng khoán, nhà xuất bản Tài Chính, Hà Nội.

Phân loại chứng khoán theo tính chất huy động vốn như thế nào?

Đăng nhận xét