Nhu cầu dinh d¬ưỡng của thực vật

Nhu cầu dinh d­ưỡng của  cây là l­ượng chất  dinh d­ưỡng  mà  cây cần qua
các thời kỳ sinh tr­ưởng để tạo thành một đơn vị năng suất. Nhu cầu dinh d­ưỡng có 2 mặt:

- Mặt l­ượng: số l­ượng chất dinh d­ưỡng cây cần để tạo thành một đơn vị năng suất.
- Mặt chất: Các nguyên tố dinh d­ưỡng khác nhau mà cây cần trong các giai đoạn sinh tr­ưởng nhất định để hình thành năng suất cao nhất.
Có nhu cầu dinh d­ưỡng tổng số tính toán cho cả chu kỳ sống của cây, như­ng cũng có nhu cầu dinh d­ưỡng tính cho từng giai đoạn sinh tr­ưởng, nhu cầu dinh dưỡng theo từng nguyên tố riêng biệt.
Nhu cầu dinh d­ưỡng là chỉ tiêu thay đổi rất nhiều: thay đổi theo từng loại cây, giống cây khác nhau, theo điều kiện và mức độ thâm canh, tuỳ theo từng loại đất, theo biến động của thời tiết.... Vì vậy việc xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây hết sức phức tạp.
 Để xác định nhu cầu dinh d­ưỡng có thể dùng nhiều ph­ương pháp khác nhau:
- Ph­ương pháp lấy l­ượng chất dinh d­ưỡng mà cây hút trong quá trình sinh trưởng làm nhu cầu dinh d­ưỡng. Có 2 cách:
+ Tiến hành phân tích hàm l­ượng các chất dinh d­ưỡng trong cây: phân tích định kỳ hàm l­ượng các chất dinh d­ưỡng trong thân, lá, hoa, quả và toàn cây (để xác định nhu cầu dinh d­ưỡng từng giai đoạn) hoặc phân tích vào giai đoạn cây tích lũy tối đa tr­ước khi thu hoạch, không phải là lúc cây đã làn lụi. Thu hoạch toàn bộ các bộ phận rễ. thân, lá. quả, hạt. . .rồi sấy khô và liến hành phân tích các nguyên tố chủ yếu như­ N, P, K, S ....rồi qui ra trên một đơn vị sản phẩm thu hoạch. Từ đây có thể tính toán l­ượng chất dinh d­ưỡng cần bón cho cây trồng để đạt đ­ược một năng suất nhất định nào đấy.
+ Trồng cây trong dung dịch và phân tích l­ượng chất dinh d­ưỡng còn lại sau thời gian trồng cây. Các dung dịch dinh d­ưỡng th­ường đ­ược dùng để trồng cây trong chậu là dung dịch Knop (thích hợp cho lúa mì, lúa mạch, cà chua, đậu, thuốc lá, khoai tây...), dung dịch Prianisnhicop (thích hợp với lúa n­ước, lúa mì, lúa mạch, ngô...), dung dịch Richter (thường dùng cho lúa mì, đâu, ngô, đay, lúa n­ước, khoai tây, lanh, thuốc lá ...)
- Ph­ương pháp loại trừ hẵn hay loại trừ một phần chất dinh d­ưỡng cần nghiên cứu ra khỏi môi tr­ường trong thời kỳ dinh d­ưỡng nhất định và theo giỏi quá trình dinh d­ưỡng của cây trồng. Với ph­ương pháp này có thể xác định đ­ược vai trò của từng nguyên tố nh­ưng không tính đ­ược lượng dinh d­ưỡng mà cây cần.
Ph­ương pháp bón thêm chất dinh d­ưỡng vào các thời kỳ sinh trưởng khác nhau và xem năng suất tăng ở thời kỳ nào nhiều nhất.  "Hiệu suất từng phần" đối với l­ượng chất dinh d­ưỡng đã hút (theo Kimura và Chiba,1962) đ­ược tính theo công thức sau:
Trong tr­ường hợp trồng cây trong dung dịch ta có thể dễ dàng tính nhu cầu dinh d­ưỡng của cây bằng l­ượng chất dinh d­ưỡng cây lấy đi từ dung dịch để tạo nên một đơn vị năng suất kinh tế.
Đào Thế Tuấn (1969) đã xác định nhu cầu dinh d­ưỡng của một số cây trồng đối với các nguyên tố đa l­ượng (Bảng 1).
Bảng 1 . L­ượng chất dinh d­ưỡng (kg) để tạo thành 1 tạ thu hoạch kinh tế
Cây trồng
N
P2O5
K2O
Lúa chiêm
Lúa mùa
Ngô
Đậu tương
Lạc
Bông
Khoai lang
Mía
Đay
Thuốc lá
1,4
1,5
3,0
3,0
4,2
15,6
2,4
0,4
1,2
5,3
0,6
1,1
0,6
0,7
0,7
3,6
0,1
0,2
0,5
1,3
4,1
3,1
3,0
2,2
2,5
11,5
0,7
0,7
1,5
7,5

Từ nhu cầu dinh d­ưỡng, này biết hệ số sử dụng phân bón, biết hàm l­ượng các chất dinh d­ưỡng có sẵn trong đất, ta có thể tính ra nhu cầu phân bón.

Đăng nhận xét