Kinh tế lượng là gì

Kinh tế lượng (econometrics)

Hiện nay chưa có một định nghĩa chính xác và chính xác về kinh tế lượng. Các nhà khoa học nghiên cứu kinh tế lượng bắt đầu từ những cách tiếp cận khác nhau, do đó có những quan niệm khác nhau về kinh tế lượng.

Kinh tế lượng (Econometrics) là gì

 Một số định nghĩa về kinh tế lượng:
  • Kinh tế lượng là việc áp dụng các kĩ thuật thống kê vào việc đánh giá, kiểm định các lý thuyết kinh tế (theo businessdictionary.com).
  • Kinh tế lượng là việc áp dụng các phương pháp thống kê và toán học trong lĩnh vực kinh tế nhằm kiểm định, đo lường các lý thuyết kinh tế và các giải pháp kinh tế (theo pitmaster.com).
  • Kinh tế lượng là bao gồm xây dựng các mô hình toán mô tả các mối quan hệ kinh tế, kiểm định sự phù hợp của các giả thuyết và ước lượng các hệ số nhằm lượng hóa các tác động của các biến độc lập (theo Dictionary of Economics).
Theo PGS. TS. Nguyễn Cao Văn, ThS Bùi Dương Hải, 2009, Kinh tế lượng: Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập, nhà xuất bản Tài Chính, Hà Nội.

Kinh tế lượng là gì

Đăng nhận xét