Cách tính Tổng sản phẩm quốc nội GDP như thế nào?

Cách tính Tổng sản phẩm quốc nội GDP như thế nào?
GDP (Tổng sản phẩm quốc nội hay Tổng sản phẩm nội địa) có thể được tính theo ba phương pháp sau:
+ Phương pháp sản xuất
+ Phương pháp chi tiêu
+ Phương pháp thu nhập


Phương pháp sản xuất
GDP = VAa + VAi + VAs + VAk
Với:
VA = GO - CPTG
VA (Value added) : giá trị gia tăng
GO (Gross output) : tổng giá trị sản lượng đầu ra hay tổng xuất lượng, là toàn bộ giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ mà một nền kinh tế có thể sản xuất ra được trên lãnh thổ của mình trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm)
GO = P1xQ1 + P2xQ2 + P3xQ3 + ... + PnxQn
(P là kí hiệu cho giá hàng hóa, Q là số lượng)
CPTG : chi phí trung gian, là chi phí cho hàng hóa và dịch vụ trung gian - là những hàng hóa và dịch vụ dùng làm đầu vào cho quá trình sản xuất ta hàng hóa, dịch vụ khác và được sử dụng hết một lần cho quá trình đó
VAa (agricultural) : giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp (bao gồm nông, lâm, ngư, thủy hải sản, khai khoáng, thủ công nghiệp)
VAi (industrial) : giá trị gia tăng khu vực công nghiệp
VAs (service) : giá trị gia tăng khu vực dịch vụ
VAk (knowledge and information) : giá trị gia tăng khu vực thông tin và chất xám (hay kinh tế tri thức)
Phương pháp chi tiêu
GDP = C + I + G + X - M
Với:
C : chi tiêu tiêu dùng thực tế của hộ gia đình
I : chi tiêu đầu tư tư nhân
G : chi tiêu thực tế của chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ
X : xuất khẩu
M : nhập khẩu
Phương pháp thu nhập
GDP = w + i + r + Pr + Ti + De
Trong đó:
w (wage) : tiền lương
i (interest rate) : tiền lãi
r (rent) : tiền cho thuê mặt bằng, máy móc hay phát minh khoa học
w, i, r là thu nhập của khu vực hộ gia đình
Pr (Profit) : lợi nhuận (trước thuế thu nhập) của doanh nghiệp
Ti (Tax inditect) : thuế gián thu, như thuế VAT, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt...
De (Depreceation) : khấu hao, là khoản tiền được trích để hình thành quỹ tại doanh nghiệp, mục đích là để sửa chữa máy móc, nhà xưởng...

Theo bài giảng của Ts. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư
GV Khoa Kinh tế phát triển, ĐH Kinh tế TP HCM

Cách tính Tổng sản phẩm quốc nội GDP như thế nào?

Đăng nhận xét