Các công cụ điều tiết vĩ mô là gì?


Các công cụ điều tiết vĩ mô là gì?

 Các nhà kinh tế có 2 nhiệm vụ: phân tích nguyên nhân của sự thay đổi trong các biến số kinh tế và dự kiến kết quả của những thay đổi trong lựa chọn chính sách. Khi các biến mục tiêu xa rời giá trị mong muốn, có thể dùng những chính sách kinh tế để thực hiện những thay đổi cần thiết.


 Các chính sách kinh tế vĩ mô chính là các công cụ điều tiết nền kinh tế, bao gồm: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách ngoại thương, chính sách thu nhập.

Sự phân tích tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô có thể trình bày một cách đơn giản, là nhằm đối phó với những thay đổi không nên có trong chi tiêu tư nhân.

Chính sách tài khóa có thể làm tăng sản lượng và số việc làm, bằng cách chính phủ tăng chi tiêu hoặc cắt giảm thuế suất. Ngược lại, để kiềm chế lạm phát, chính phủ có thể cắt giảm chi tiêu hàng hóa tăng thuế suất.

Về cơ bản, chính sách tiền tệ có tác động đến hai biến số kinh tế chủ yếu là cung tiền và mức lãi suất. Theo lý thuyết tiền tệ, thì mức cung tiền có liên quan trực tiếp với mức hoạt động kinh tế. Nghĩa là, số cung tiền nhiều hơn khuyến khích hoạt động kinh tế mở rộng, vì tạo cho dân chúng có khả năng mua hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn. Những người ủng hộ lý thuyết này cho rằng bằng cách kiểm soát nguồn cung tiền, chính phủ có thể điều hòa hoạt động kinh tế và kiểm soát lạm phát. Theo lý thuyết Keynes, số cung tiền mở rộng sẽ làm tăng khả năng có những quỹ tiền tệ cho vay. Số cung tiền vượt quá số cầu, sẽ dẫn đến lãi suất giảm. Lãi suất giảm, đến lượt nó, sẽ khuyến khích những người kinh doanh mở rộng đầu tư của họ. Đầu tư tăng làm tăng tổng cầu, dẫn đến hoạt động kinh tế ở mức cao hơn, tạo nhiều công ăn việc làm hơn.
Tương tự, thời kỳ có tổng cầu tăng quá mức dẫn đến lạm phát, chính phủ theo đuổi chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm hạn chế tổng cầu bằng cách giảm cung tiền, tăng lãi suất và do đó đưa lại mức đầu tư thấp hơn với kỳ vọng lạm phát giảm.

Chính sách ngoại thương:  tác động đến cán cân thương mại và cán cân thanh toán thông qua chính sách về tỷ giá hối đoái, thuế xuất nhập khẩu, hạn ngạch...

Chính sách thu nhập: bao gồm chính sách giá cả và chính sách tiền lương.

Theo Ts. Nguyễn Như Ý, Ths. Trần Thị Bích Dung (2009), Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Thống kê.

Các công cụ điều tiết vĩ mô là gì?

Đăng nhận xét