Các bước trong một quy trình kiểm thử phần mềm

Các bước trong một quy trình kiểm thử phần mềm
Quy trình kiểm thử phần mềm bao gồm các bước
·        Lập kế hoạch kiểm tra
·        Thiết kế test case
·        Phát triển test script
·        Thực hiện test
·        Đánh giá kết quả test
+) Lập kế hoạch : Nhằm chỉ định và mô tả các loại kiểm tra sẽ được triển khai và thực hiện. Kết quả của bước lập kế hoạch là bản tài liệu kế hoạch KTPM bao gồm nhiều chi tiết từ các loại kiểm tra, chiến lược kiểm tra, cho đến thời gian và phân định lực lượng kiểm tra viên.
+) Thiết kế test: Nhằm chỉ định các test case và các bước kiểm tra chi tiết cho mỗi phiên PM. Giai đoạn thiết kế test là hết sức quan trọng, hết sức quan trọng , nó đảm bảo tất cả các tình huống kiểm tra hết tất cả các yêu cầu
          Các bước thiết kế test :
·        Xác định và mô tả test cây
·        Mô tả các bước chi tiết để kiếm tra
·        Xem xét và khảo sát độ bao phủ của việc kiểm tra
·        Xem xét test case và các bước kiểm tra
+) Phát triển test Script: Bước này thường không bắt buộc trong các loại và mức kiểm tra, chỉ yêu cầu trong những trường hợp đặc thù cần thiết kế, tạo ra các test script có khả năng chạy trên máy tính giúp tự động hoá việc thực thi các bước kiểm tra đã định nghĩa ở các bước thiết kế test
+) Thực hiện test
Mục đích thực hiện các bước kiểm tra đã thiết kế và ghi nhận kết quả
+) Đánh giá test
Mục đích: Đánh giá toàn bộ quá trình kiểm tra bao gồm xem xét và đánh giá kết quả kiểm tra lỗi, chỉ định các yêu cầu thay đổi và tính toán số liệu liên quan, đến quá trình kiểm tra.

Đăng nhận xét