Các đặc điểm của việc kiểm thử phần mềm

Các đặc điểm của việc kiểm thử phần mềm
1 Các hạn chế của kiểm thử - Do kiểm thử là chạy thử chương trình với tập dữ liệu giả nên không thể khẳng định tính đúng của chương trình do bản chất quy nạp không hoàn toàn của nó.- Các chương trình nên được kiểm chứng theo hai kỹ thuật: kiểm thử và chứng minh. Và nếu có thể nên khẳng định tính đúng của chương trình thông qua văn bản chương trình.
Như vây, một chương trình tuyệt đối đúng phải được thực hiện thông qua: tính đúng đắn của thuật toán và tính tương đương của chương trình với thuật toán.
- Trong quá trình kiểm thử, ta thưòng mắc phải các đặc trưng của nguyên lý chủ quan như sau  :
Bộ dữ liệu Test không thay đổi trong quá trình xây dựng phần mềm.
- Trong nhiều trường hợp, việc kiểm thử thường được thực hiện từ những giai đoạn đầu của quá trình cài đặt sản phẩm.
Chỉ Test các trường hợp chính thống, hợp lệ, không quan tâm đến các cận và các sự cố
Người Test đồng thời là người xây dựng phần mềm tức vừa đá bóng, vừa thổi còi.
Cài đặt chức năng nào thì chỉ Test riêng chức năng đó, không chỉ Test tổng hợp chức năng vừa cài đặt với các chức năng đã cài đặt trước đó.

2 Nguyên tắc kiểm thử
Nguyên tắc ngẫu nhiên: dữ liệu và chức năng được chọn, tuy có chủ đích nhưng không phải xuất hiện theo thứ tự nhất định.
Nguyên tắc khách quan: người kiểm thử không phải là tác giả của phần mềm đang kiểm thử
Nguyên tắc "kẻ phá hoại": hệ thống rơi vào tay có trình độ nghiệp vụ cao, chủ ý phá hoại. "Trình độ" ở đây thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực phần mềm đang hướng tới.
Nguyên tắc "người sử dụng kém": hệ thống được một người sử dụng có trình độ thấp (ở mức chấp nhận được) dùng thử. (Người này có thể gây các sự cố có thể không lường trước được của hệ thống ).

3 Các loại hình kiểm thửKiểm thử lược đồ hệ thống: chỉ quan tâm đến các bản chọn (menu) đánh giá tính hợp lý, khả năng chọn một mục, khả năng di chuyển qua mục khác, tính đủ, tính khoa học của các chức năng.
Kiểm thử cận dưới
Kiểm thử cận trên: cho hệ thống thực hiện đến mức tối hạn.
 Kiểm thử qua sự cố: tạo ra các sự cố để kiểm thử phần mềm.

4 Kỹ thuật kiểm thử
Kỹ thuật kiểm thử trên dữ liệu thật: cho hệ thống vận hành với các tập dữ liệu thật đã thu được từ trước để so sánh và đánh giá kết quả
 Kỹ thuật đối xứng: dựa vào tính đối xứng của các thao tác hoặc tập dữ liệu để xậy dựng bộ dữ liệu Test.
Kỹ thuật đám đôngKỹ thuật đối sánh: cho thực hiện với một vài sản phẩm khác với cùng các chức năng giống nhau và trên cùng các tập dữ liệu rồi lập bảng so sánh các chức năng.
 Kỹ thuật kiểm thử trên thị trường thật: cho hệ thống vận hành trên thị trường thật (không chính thức) để so sánh với các hệ thống chính được dùng và đánh giá kết quả.
5 Quá trình kiểm thử

Quá trình kiểm thử có thể chia 5 giai đoạn:
  1. Thử đơn vị
  2. Thử modul
  3. Thử hệ con
  4. Thử hệ thống. 
  5. Thử nghiệm thu: còn gọi thử anpha.
Khi hệ thống được đem bán còn phép thử beta: phân phối hệ thống cho một số người dùng đồng ý dùng thử và báo cáo lại các vấn đề cho người phát triển hệ thống.

1 nhận xét:

Rất hay, cám ơn đã chia sẻ

Reply

Đăng nhận xét