Đặc trưng cấu tạo của tế bào thực vật

Tế bào là đơn vị cấu trúc của mọi cơ thể sống và cũng còn thể  hiện nguồn gốc chung của sinh giới. Tế bào động vật và thực vật có nhiều điểm giống nhau, nhưng bên cạnh sự giống nhau, sự khác  nhau của hai loại tế bào thể hiện sự phân hóa về chức năng dẫn đến phân hóa về cấu trúc bảo đảm tính thích nghi của sinh giới. 

Giữa tế bào động vật và tế bào thực vật có một số mặt khác nhau do chức năng khác nhau tạo ra. Có 4 sai khác chủ yếu:
- Tế bào động vật có trung tử, tế bào thực vật không có.
- Tế bào thực vật có lục lạp, tế bào động vật không có.
- Tế bào thực vật có vách tế bào, tế bào động vật không có.

- Tế bào thực vật có không bào, tế bào động vật không có.

Các chủ đề liên quan :


  • Nhân và không bào của tế bào thực vật
  • Màng tế bào: Màng cellulose - Màng nguyên sinh chất
  • Tế bào chất và các bào quan thực vật
  • Huyết học tế bào - Đặc trưng cấu về cấu tạo và chức năng tế bào
  • Đăng nhận xét