Quan điểm của triết học Mác – Lênin về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Quan điểm của triết học Mác – Lênin về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của triết học Mác – Lênin

Khái niệm :
- Lực lượng sản xuất: là toàn bộ các lực lượng được con người sử dụng trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Nó bao gồm người lao động với một thể lực, tri thức, kỹ năng lao động nhất định và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động nhất định và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động. Trong quá trình sản xuất, sức lao động của con người kết hợp với tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động, tạo thành lực lượng sản xuất.

- Quan hệ sản xuất: là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất, quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất ra.
- Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất :
+ Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất:
> Khi không phù hợp nó sẽ kìm hãm lực lượng sản xuất: quan hệ sản xuất đã lỗi thời trước trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất xác lập một cách duy ý chí đi quá xa so với lực lượng sản xuất.
> Khi quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất thì nó góp phần thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.

+ Vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất: Trong quá trình hoạt động sản xuất, lực lượng sản xuất không ngừng được hoàn thiện và phát triển mà trước hết là phát triển công cụ sản xuất. Đến một trình độ nhất định, tính chất của lực lượng sản xuất thay đổi về cơ bản khi đó quan hệ sản xuất cũ lỗi thời trở thành vật cản đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Đến một mức độ nhất định quan hệ sản xuất ấy bị phá vỡ để xác lập một kiểu quan hệ sản xuất mới cao hơn từ đó một phương thức sản xuất mới ra đời, một hình thái kinh tế xã hội mới xuất hiện.

1 nhận xét:

Đăng nhận xét