Những đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

Dựa trên tư tưởng của các nhà lý luận trên thế giới về nhà nước pháp quyền nói chung; quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng về nhà nuớc pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 5 đặc trưng chủ yếu sau:

- Một, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.
- Hai, Nhà nuớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đuợc tổ chức và hoạt động trên cơ sở hiến pháp, pháp luật. Ở đó hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối thợng trong việc điều chỉnh các quan hệ trên tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
- Ba, trong Nhà nuớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nuớc là thống nhất, nhưng có sự phân công rành mạnh, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nuớc là trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
- Bốn, Nhà nuớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Chính quyền nhà nước chịu sự giám sát của nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thuộc Mặt trận.
- Năm, Nhà nuớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa nhà nuớc và công dân, thực hành dân chủ đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

3 nhận xét

ViettelCargo là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực vận tải, giao nhận quốc tế. Đặc biệt, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa thư tín từ Việt Nam đi các nước, vận tải hàng không quốc tế, và sắp xếp các loại hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam.

Chúng tôi là đại điện cargo chính thức của các hãng hàng không lớn như: Vietnam Airlines (VN), Japan Air (JAL), Vietjet Air VJ), Asiana Airline (OZ), Thai Airway (TG), Area Flot, China Airlines (CI), Emirate Airway (Ek)... ViettelCargo cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất tới quý khách hàng.

Reply

http://viettelcargo.com/

Reply

Đăng nhận xét