Nguồn gốc và bản chất của nhà nước theo quan điểm của Mác-Lênin

1. Nguồn gốc
+ Lịch sử xã hội loài người đã có thời kỳ chưa có nhà nước. Đó là thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ. Nhà nước ra đời khi xã hội đã phân chia giai cấp.
+ Nguồn gốc trực tiếp xuất hiện nhà nước chính là mâu thuẫn giai cấp gay gắt không điều hoà được.

Như vậy, sự ra đời của nhà nước là một yếu tố khách quan để làm cho mâu thuẫn giai cấp diễn ra trong vòng “trật tự” có thể duy trì chế độ kinh tế -xã hội và giai cấp thống trị mới.

+ Nguồn gốc sâu xa của nhà nước chính là do sự phát triển của lực lượng sản xuất, trước hết là công cụ lao động. Lực lượng sản xuất phát triển đã làm cho chế độ sở hữu tư nhân ra đời, các giai cấp bóc lột và bị bóc lột xuất hiện. Cuộc đấu tranh giữa chủ nô và nô lệ-hai giai cấp đối kháng đầu tiên trong lịch sử-dẫn đến nguy cơ huỷ diệt luôn cả xã hội. Để điều này không xảy ra, một cơ quan quyền lực đặc biệt đã ra đời. Đó là nhà nước.

2. Bản chất

+ Là nền chuyên chế của giai cấp này đối với giai cấp khác và đối với toàn xã hội. Nói khác đi, nhà nước là tổ chức trính trị của giai cấp thống trị về kinh tế nhằm bảo vệ trật tự hiện hành phù hợp với lợ ích của mình và đàn áp sự phản kháng của các giai cấp khác.
+ Xét về bản chất, nhà nước chỉ là công cụ chuyên chính của một giai cấp, không có nhà nước đứng trên giai cấp, đứng ngoài giai cấp, là công cụ bảo vệ lợi ích của g/c thống trị về kinh tế nhằm trấn áp các giai cấp khác và toàn xã hội.
+ Trong xã hội có giai cấp đối kháng, giai cấp nào thống trị về kinh tế sẽ nắm chính quyền nhà nước trong tay vì chỉ có giai cấp ấy mới có khả năng vật chất, để tổ chức, duy trì bộ máy nhà nước. Giai cấp bị trị xét về bản chất không có nhà nước.

3. Nhà nước pháp quyền:

a/ Nhà nước pháp quyền: “Nhà nước pháp quyền là một hình thức tỏ chức nhà nước đặc biệt mà ở đó có sự ngự trị cao nhất của pháp luật với nội dung thực hiện quyền lực thuộc về nhân dân.
b/ Những đặc điểm tiêu biểu:
- Quyền lực nhà nước thể hiện lợi ích và ý chí đại đa số nhân dân
- Bảo đảm thực tế quan hệ hữu cơ về quyền và trách nhiệm giữa nhà nước và công dân .- Ngự trị cao nhất của pháp luật, ko ai được đứng trên luật pháp.

Đăng nhận xét