Mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp, dân tộc nhân loại của chủ nghĩa Mác – LêNin

Mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp, dân tộc nhân loại của chủ nghĩa Mác – LêNin

+ Giai cấp: những tập đoàn to lớn, những tập đoàn này khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử.

+ Đấu tranh giai cấp : là cuộc đấu tranh giữa các giai cấp có lợi ích cơ bản đối lập nhau và không thể điều hoà được. Đỉnh cao của đấu tranh giai cấp là cách mạng xã hội.
Đấu tranh giai cấp nảy sinh do sự đối lập về lợi ích căn bản và không điều hoà được của các giai cấp có địa vị khác nhau trong hệ thống sản xuất xã hội nhất định. Thông qua đấu tranh giai cấp mà mâu thuẫn lực lượng và quan hệ sản xuất được giải quyết. Trên cơ sở đó thúc đẩy xã hội phát triển.
Dân tộc: là khái niệm chỉ hầu như tất cả các hình thức cộng đồng người trong lịch sử.
Quan hệ giai cấp - dân tộc:
- Vai trò giai cấp đối với dân tộc:
+ Quan hệ giai cấp xét cho cùng quy định sự hình thành dân tộc, xu hướng, bản chất xá hội , tính chất quan hệ giữa các dân tộc.
+ Nhân tố giai cấp là nhân tố cơ bản trong phong trào giải phóng dân tộc.
+ Áp bức giai cấp là cơ sở , nguyên nhân của áp bức dân tộc.
- Vai trò dân tộc đối với giai cấp:
+ Vấn đề dân tộc là vấn đề hàng đầu của cách mạng vô sản.
+ Đấu tranh dân tộc tác động mạnh mẽ tới đấu tranh giai cấp.
+ Áp bức dân tộc tác động mạnh mẽ tới áp bức giai cấp, nuôi dưỡng áp bức giai cấp, làm sâu sắc thên áp bức giai cấp.
+ Dân tộc là cơ sở của giai cấp, nuôi dưỡng đấu tranh giai cấp, tạo cơ sở sức mạnh giai cấp.
Quan hệ giai cấp - nhân loại :
Nhân loại là khái niệm chỉ toàn thể công đồng người sống trên trái đất, không phân biệt giai cấp, dân tộc, chủng tộc, tôn giáo.
+ Chủ nghĩa Mác cho rằng con người là sinh vật có bản chất xã hội, do đó nhân loại là cộng đồng của những thực thể xã hội.
+ Các nhà tư tưởng trước Mác họ chư được tính lịch sử của khái niệm nhân loại, mà chỉ thấy mặt tự nhiên, mặt sinh vật của tính thống nhất nhân loại.
+ Giai cấp công nhân - sản phẩm của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, có tính chất xã hội hoá cao-do vậy giai cấp công nhân có bản chất cách mạng và có tính chất quốc tế. Lợi ích của giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích nhân loại.
+ Trong xã hội có giai cấp, vấn đề giai cấp không phải vấn đề riêng của 1 giai cấp, 1 tầng lớp nào đó, mà là vấn đề của toàn nhân loại. Đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc bị áp bức là nội dung cơ bản của quá trình giả phóng con người, đưa nhân loại tiến lên. Do vây, không thể tách rời vấn đề giai cấp với vấn đề nhân loại.

Đăng nhận xét