Cơ sở lý luận hình thành tư tưởng hồ chí minh

Cơ sở lý luận hình thành tư tưởng hồ chí minh

a)Cơ sở khách quan:
-Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
+Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động.Trong nước chính quyền triều Nguyễn đã lần lượt ký kết các hiệp
ước đầu hàng,thừa nhận nền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi Việt Nam.Đến cuối thế kỷ XIX, các cuộc khởi nghĩa vũ trang dưới khẩu hiệu “CầnVương” cuối cùng cũng thất bại. Hệ tư tưởng phong kiến đã tỏ ra lỗi thời trước cácnhiệm vụ lịch sử.Các cuộc khai thác thuộc địa khiến nước ta có sự biến chuyển và phân hóa, giaicấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và tư sản bắt đầu xuất hiện đây chính là tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước giải phóng dân tộc Việt Nam cuôi thế kỷ XX.Cùng thời điểm đó cũng có rất nhiều phong trào yêu nước đã nổ ra nhưng đều thất bại vì do chưa có hướng đi đúng đắn. Vì vậy mà phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường mới.

+Bối cảnh quốc tế Thế giới trong giai đoạn này cũng đang có những biến chuyển to lớn. Chủ nghĩa tư bản từ cạnh tranh tự do chuyển sang độc quyền đã xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành kẻ thù chung củacác dân tộc thuộc địa.Những tiền đề tư tưởng-lý luận-Giá trị truyền thống dân tộc Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã hình thành nên những giá trị truyền thống hết sức đặc sắc và cao quý của dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng,lý luận xuất phát hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống yêu nước,kiên cường bất khuất, là tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa,  là ý thức vượt mọi khó khăn, thử thách,... Trong những giá trị đó,chủ nghĩa yêu nước là tư tưởng, tình cảm cao quý, thiêng liêng nhất, là cộinguồn của trí tuệ sáng tạo và lòng dũng cảm của người Việt Nam cũng là chuẩnmực đạo đức cơ bản của dân tộc. Nó đã ăn sâu vào từng tiềm thức, vào ý chí vàhành động của mỗi chúng ta. Chính từ thực tiễn đó mà Hồ Chí Minh đã đúc kết chân lý: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.

-Tinh hoa dân tộc
Kết hợp các giá trị truyền thống của văn hóa phương Đông với các thành tựu hiện đại của văn minh phương Tây –đó chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành nhân cách và văn hóa Hồ Chí Minh.Đối với văn hóa phương Đông, Hồ Chí Minh đã chắt lọc lấy những gì tinh túynhất và Người đã tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo và Phật giáo. Đó là triết lý hành động,, hành đạo, giúp đời, tư tưởng nhập thế, đó là các vọng về một xã hội bình trị, hòa đồng, hòa mục , là triết lý nhân sinh, tu dưỡng tính, đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học.Cùng với tư tưởng triết học phương Đông Hồ Chí Minh còn nghiên cứu tiếp ảnh hưởng của nền văn hóa dân chủ và cách mạng phương Tây. đặc biệt là bản Tuyên ngôn nhân quyền của Đại cách mạng Pháp.Nói tóm lại, trên hành trình cứu nước, Hồ Chí Minh đã tự làm giàu trí tuệ củamình bằng vốn trí tuệ của thời đại, Đông và Tây vừa tiếp thu, vừa gạn lọc đẻ từ tầm cao trí thức nhân lọại mà suy nghĩ, lựa chọn, kế thừa và đổi mới, vân dụng và phát triển.-Chủ nghĩa Mác- Lênin

cơ sở lý luận hình thành tư tưởng hồ chí minh

Đăng nhận xét