Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt nam là bước ngoặt lịch sử

1. Đảng ra đời khắc phục khủng hoảng về đường lối chiến lược giai đoạn trước, chỉ ra rằng : cách mạng muốn giành thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

- Cuối thế kỷ XIX - đầu XX: phong trào yêu nước đi theo con đường đấu tranh phong kiến, sai đó là khung hướng dân chủ tư sản nhưng cuối cùng đều thất bại. Cách mạng Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng như "trong đêm tối không có đường ra"'

- Đảng ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng đó, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn "Trước làm cách mạng tư sản dân quyền, sau làm cách mạng xã hội chủ nghĩa" trở thành ngọn cờ dẫn dắt phong trào cách mạng giành thắng lợi về sau.

2. Đảng ra đời phát huy sức mạnh của khổi liên minh công nông, trên cơ sở đó hình thành mặt trận dân tộc thống nhất

- Giai đoạn trước: Phong kiến, tư sản đều không biết phát huy đúng đắn sức mạnh của giai cấp nông dân hoặc không quan tâm đúng đắn đến quyền lợi của giai cấp này.

- Đảng ra đời khẳng định sức mạnh của giai cấp nông dân, đây là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất cách mạng. Song sức mạnh đó chỉ được phát huy khi đứng dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, hình thành khối liên minh công nông - nhân tố đảm bảo thắng lợi cách mạng.

3. Đảng ra đời chấm dứt khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo, khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

- Giai đoạn trước: Giai cấp phong kiến, phong kiến tư sản hóa, giai cấp tư sản lãnh đạo phong trào yêu nước đều không đi đến thắng lợi...do hạn chế giai cấp.

- Đảng ra đời chứng tỏ sự trưởng thành của giai cấp vô sản, trở thành một lực lượng chính trị độc lập, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản.


4. Đảng ra đời để ra phương pháp đấu tranh đúng đắn

- Giai đoạn trước: Sai lầm về phương pháp đấu tranh : Vũ trang thủ hiểm, bạo động, cải lương...đều không đưa phong trào yêu nước đi đến thắng lợi.

- Đảng ra đời đã chỉ ra phương pháp đấu tranh đúng đắn đó chính là : "cách mạng bạo lực" để chống lại bạo lực phản cách mạng.

5. Đảng ra đời đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới

- Thời kỳ trước: tiến hành đấu tranh hoặc thủ hiểm, lẻ tẻ từng địa phương, hoặc có liên kết thì đối tượng lại là các nước đế quốc...

- Đảng ra đời trở thành một bộ phận cách mạng thế giới, liên hiệp tất cả các dân tộc bị áp bức...chỉ ra mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc...

Sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam.

Xem thêm: 
Tại sao nói sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử

Đăng nhận xét