Phân biệt tài sản tài chính và tài sản phi tài chính

Theo sgdck.com thì: Tài sản tài chính là các loại tài sản không tham gia trực tiếp quá trình sản xuất hàng hóa, dịch vụ, như tiền, vàng, cổ phiếu, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá... Các loại tài sản này chỉ là những chứng chỉ bằng giấy hoặc có thể chỉ là những dữ liệu trong máy tính, sổ sách. Còn tài sản phi tài chính (tài sản thực) là các loại tài sản trực tiếp tham gia quá trình sản xuất hàng hóa, dịch vụ, như: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, chất xám...


Tài sản tài chính yêu cầu cao về lợi tức mà các tài sản thực tạo ra. Nói cách khác, tài sản thực tạo ra lợi tức thuần cho nền kinh tế, còn tài sản tài chính thì định ra sự phân phối lợi tức hoặc của cải giữa các nhà đầu tư.

Phân biệt tài sản tài chính và tài sản phi tài chính (tài sản thực) không là cần thiết trong kinh tế học vĩ mô.

Phân biệt tài sản tài chính và tài sản phi tài chính

Đăng nhận xét