Vai trò và chức năng tầng vật lý

Vai trò và chức năng tầng vật lý :
-  Tầng vật lý cung cấp các phương tiện điện, cơ, chức năng thủ tục để kích hoạt, duy trì và huỷ bỏ kiểu Vật lý giữa các hệ thống
   Phương tiện điện liên quan đến sự biễu diễn các bit (mức thể hiện) và tốc độ truyền các bit, đặc tính cơ liên quan đến các tính chất Vật lý của giao diện với một đường truyền (kích thước, cấu hình).
Thuộc tính chức năng chỉ ra các chức năng được thực hiện bởi các phần tử của giao điện Vật lý, giữa một hệ thống đường truyền, còn thủ tục liên quan đến giao thức điều khiển việc truyền các xâu bit qua đường truyền Vật lý
   Tầng Vật lý là tầng thấp nhất giao điện với đường truyền không có PDU (Protocol Data Unit) cho tầng vật lý, không có phần Header chứa thông tin điều khiển, dữ liệu được truyền đi theo dòng bit
   Một giao thức tầng Vật lý tồn tại giữa các thực thể đó để quy định về phương thức (đồng bộ, dị bộ) và tốc độ truyền. Điều này mong muốn là giao thức đó độc lập tối đa với đường truyền Vật lý để cho một hệ thống có thể giao diện với nhiều đường truyền Vật lý khác nhau. Các chuẩn cho tầng vật lý bao gồm các phần tử giao thức giữa các thực thể và đặc tả của giao diện với đường truyền đảm bảo yêu cầu trên
 Khái niệm DTE và DCE : 
-  DTE (Data Terminal Equipment) là thuật ngữ chung cho các máy của người sử dụng cuối, có thể là máy tính hoặc một trạng thái cuối (Terminal). Như vậy tất cả các ứng dụng của người sử dụng (chương trình dữ liệu) đều nằm ở DTE lại cho phép chúng ta phân chia tài nguyên, trao đổi dữ liệu và lưu trữ thông tin dùng chung
   DCE (Data circuit terminal Equipment) là thuật ngữ dùng chung chỉ các thiết bị làm nhiệm vụ nối các DTE với các đường truyền thông.Nó có thể là một Modem, Transducer, Multiplexer... hoặc một thiết bị số nào đó (máy tính chẳng hạn, trong trường hợp máy tính đó là một nút mạng và DTE được nối với mạng qua nút nối mạng đó). DCE có thể được cài đặt ngay bên trong bên DTE hoặc đứng riêng như một thiết bị độc lập

Đăng nhận xét