Trắc nghiệm về Mạng Máy Tính

KIỂM TRA MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO
 ĐỀ SỐ 1 ( thời gian 60 phút )

CÂU 1: Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?
A)  Application
B)  Presentation
C)  Session
D)  Transport

CÂU  2: Hãy chọn các bước hợp lý được thực hiện trong quá trình đóng gói dữ liệu (encapsulation)?
A)  Data-segments-packets-frames-bits
B)  Data-packets-segments-frames-bits
C)  Data-frames-segments-packets-bits
D)  Data-segments-frames-packets-bits

CÂU 3: Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia  subnet với netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu subnets có thể sử dụng được (useable subnets)?
A)  2
B)  6
C)  14
D)  30

CÂU 4: Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?
A)  Hub
B)  Bridge
C)  Ethernet switch
D)  Router

CÂU 5: địa chỉ nào là địa chỉ  broadcast của lớp 2?
A)  111.111.111.111
B)  255.255.255.255
C)  AAAA.AAAA.AAAA
D)  FFFF.FFFF.FFFF

CÂU 6: Địa chỉ  nào được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?
A)  Source MAC address
B)  Destination MAC address
C)  Network address
D)  Subnetwork address

CÂU 7: Thẻ giao tiếp mạng (NIC) thuộc lớp nào trong mô hình OSI?
A)  Layer 2
B)  Layer 3
C)  Layer 4
D)  Layer 5

CÂU 8: Nếu  4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiếi bị mạng này?
A)  1
B)  2
C)  4
D)  5

CÂU 9: Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?
A)  Layer 1
B)  Layer 2
C)  Layer 3
D)  Layer 4

CÂU 10: Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?
A)  100
B)  185
C)  200
D)  500

CÂU 11: Có bao nhiêu  vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính , 10 HUB và 2 REPEATER?
A)  1
B)  10
C)  12
D)  100

CÂU 12: Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu khi có va chạm (collision)?
A)  HUB/SWITCH sẽ gửi lại dữ liệu
B)  Dữ liệu sẽ bị phá hỏng từng bit một.
C)  Dữ liệu sẽ được xây dựng lại tại máy nhận.

CÂU 13:Công nghệ LAN nào sử dụng CSMA/CD?
A)  Ethernet
B)  Token Ring
C)  FDDI
D)  Tất cả cá câu trên.

CÂU 14: Trang thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?
A)  Hub
B)  NIC
C)  Switch
D)  Transceiver
CÂU  15:Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?
A)  Token Ring
B)  Ethernet
C)  ArcNet
D)  FDDI

CÂU 16: Phần nào trong địa chỉ IP được ROUTER sử dụng khi tìm đường đi?
A)  Host address
B)  Network address (địa chỉ mạng)
C)  Router address (địa chỉ của ROUTER)
D)  FDDI

CÂU 17: Địa chỉ nào là địa chỉ Broadcast của lớp C?
A)  190.12.253.255
B)  190.44.255.255
C)  221.218.253.255
D)  129.219.145.255

CÂU 18: Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia subnets của địa chỉ IP lớp C là bao nhiêu?
A)  2
B)  4
C)  6
D)  8

CÂU 19: Trong HEADER của IP PACKET có chứa :
A)  Source address
B)  Destination address
C)  Source and Destination addresses
D)  Không chứa địa chỉ nào cả

CÂU 20: Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?:
A)  Layer 1
B)  Layer 2
C)  Layer 3
D)  Layer 4

CÂU  21: Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?
A)  Broadcast lớp B
B)  Broadcast lớp A
C)  Broadcast lớp C
D)  Host lớp B

CÂU  22: Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164
A)  10100100
B)  10010010
C)  11000100
D)  10101010

CÂU  23: Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets?
 A)  lớp A
 B)  lớp B
 C)  lớp C
D)  Không câu nào đúng

CÂU  24: Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ MAC khi biết địa chỉ IP của máy tính
A)   RARP
B)   DHCP
C)  TCP/IP
D)  ARP

CÂU  25: TCP làm việc ở lớp nào của mô hình OSI?
A)  Layer 4
B)  Layer 5
C)  Layer 6
D)  Layer 7

CÂU  26: Giao thức nào dưới đậy không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
A)  TCP
B)  ASP
C)  ARP
D)  UDP

CÂU  27: Những trang thiết bị nào có thể sử dụng để ngăn cách các collision domains? (chọn 3)
A)  Hubs/Repeaters
B)  Routers
C)  Bridges
D)  Switches

CÂU  28: Độ dài của địa chỉ  MAC là?
A)  8 bits
B)  24 bits
C)  36 bits
D)  48 bits

CÂU  29: Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)
A)  Switch/Hub
B)  Router
C)  Repeater
D) NICCÂU  30: Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows)
A)  nslookup
B)  ipconfig
C)  Route
D)  Tracert

CÂU  31: Hệ điều hành nào dưới đây có trợ giúp về tính an toàn (security)
A)  Windows 95 / 98
B)  Windows NT
C)  Windows ME
D)  Tất cả các câu trên

CÂU  32: Giao thức mạng nào dưới đây được sử dụng trong mạng cục bộ LAN
A)  TCP/IP
B)  NETBIOS
C)  IPX
D)  Tất cả các câu trên

CÂU  33: Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ:
A)  192.168.1.2
B)  255.255.255.254
C)  10.20.30.40
D)  Tất cả các câu trên

CÂU  34: Thiết bị mạng nào sau đây là không thể thiếu được trong mạng Internet (là thành phần cơ bản tạo lên mạng Internet)
A)  HUB
B)  SWITCH
C)  ROUTER
D)  BRIGDE

CÂU  35: Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet) :
A)  126.0.0.1
B)  192.168.98.20
C)  201.134.1.2
D)  Tất cả các câu trên

CÂU  36: Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C :
A)  190.184.254.20
B)  195.148.21.10
C)  225.198.20.10
D)  Câu A) và B)CÂU 37: Lệnh PING dùng để:
A)  kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không
B)  kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không
C)  kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không
D)  kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không

CÂU  38: Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính :
A)  IP
B)  TCP_IP
C)  FTP
D)  IPCONFIG

CÂU 39: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông
A)  192.168.1.3   và  192.168.100.1
B)  192.168.15.1 và   192.168.15.254
C)  192.168.100.15 và 192.186.100.16
D)  172.25.11.1  và  172.26.11.2

CÂU 40: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và  Subnet Mask là 255.255.255.224 hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1
A)  192.168.1.31
B)  192.168.1.255
C)  192.168.1.15
D)  192.168.1.96

CÂU 41: Điều gì xảy ra khi máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính B trên cùng một mạng?
A) Máy chủ DNS sẽ trả lời A với địa chỉ  MAC của B.
B) Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) và tất cả sẽ trả lời A với địa chỉ  MAC của B.
C) Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) nhưng chỉ có B mới trả lời A với địa chỉ  MAC của mình.
D) Các Router gần nhất nhận được yêu cầu (ARP request) sẽ trả lời A với địa chỉ  MAC của B hoặc sẽ gửi tiếp yêu cầu này tới các router khác (forwards the request to another router).

CÂU  42: Máy tính A và  Z có địa chỉ trên 2 SUBNET khác nhau. Điều gì xảy ra khi máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính Z.
A) Không có trả lời (no response).
B) Router sẽ trả lời với địa chỉ MAC của Z.
C) Router sẽ trả lời với địa chỉ MAC của mình
D) Router sẽ gửi tiếp yêu cầu (ARP request) tới subnet của Z và lúc đó Z có thể trả lời A.

Đăng nhận xét