Sự hình thành của giai cấp công nhân Việt Nam


1.sự hình thành giai cấp công nhân việt nam:

năm 1858,thực dân pháp nổ sung xâm lược,biến nước ta thành 1 nước thuộc địa nửa phong kiến,nơi tiêu thụ hang hóa ,khai thác tài nguyên và bóc lột công nhân rẻ mạt của chúng.
 - sau khi đặt được ách thống trị trên tòan bộ nước ta,vào đầu thế kỉ 20 thực dân pháp cấu kết với bọn phong kiến tay sai tiến hành khai thác cách hầm mỏ xây dựng các nhà máy xí nghiệp,mở các tuyến đường,mở các đồn điền trồng cây nông nghiệp…Từ đó ở nước  ta có 1 lớp người lao động mới ra đời
-  đó là những công nhân làm thuê,phần lớn tập trung ở các thành phố và các khu công nghiệp.Năm 1906,nước ta có khoảng 5 vạn công nhân.Đến năm 1924,công nhân đã có 22 vạn người.
- Ở nước ta,với hòan cảnh 1 nước thuộc địa nửa phong kiến thì sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam trước hết là pảhi lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc,dân chủ nhân dân để giành độc lập dân tộc.Tiếp đến,trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa,lãnh đạo nhân dân xây dựng thành công CNXH vì mục tiêu cách mạng việt nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 2. Những đặc điểm,điều kiện để giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng việt nam:

    Giai cấp công nhân việt nam là 1 bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế nên có đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế;ngoài ra giai cấp công nhân việt nam ra đời và phát triển trong điều kiện củ thể của dân tộc việt nam nên còn có những đặc điêm riêng,ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam:
- giai cấp công nhân việt nam ra đời trước cả giai cấp tư sản việt nam,là giai cấp đối kháng trực tiếp với tư bản thực dân pháp.sinh ra và lớn lên ở 1 nước thuộc địa nửa phong kiến dưới sự thống trị của thực dân pháp,1 thứ chủ nghĩa tư bản thực lợi không quan tâm mấy đến phát triển công nghiệp nên giai cấp công nhân việt nam phát triển rất chậm
 Mặc dù ra  đời muộn ,số lượng ít,trình độ nghề nghiệp thấp chưa bằng giai cấp công nhân thế giới,còn mang nhiều tàn dư của tâm lý và tập quán nông dân,song giai cấp công nhân việt nam đã nhanh chóng vượt lên đảm đương vai trò lành đạo cách mạng việt nam,thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là giẩi phóng dân tộc để giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- giai cấp công nhân việt nam tiếp thu và kế thừc truyền thống yêu nước,đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc.Giai cấp công nhân khi ra đời vừa chịu nỗi nhục mất nước vừa bị áp bức bóc lột của giai cáp tư sản đế quốc nên họ có tình thần cách mạng kiên cường,triệt để,sơm nhận thức được mối quan hệ giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp giải phóng giai cấp,giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế.
- giai cấp công nhân việt nam ra đời trong đìều kiện các giai cấp khác đã bế tắc về con đường cứu nước thì chỉ có giai cấp công nhân mới có khả năng timg thấy lối thoát cho cách mạng.
- giai cấp công nhân việt nam ra đời khi cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 nga thành công,mở ra 1 chế độ xã hội mới lịch sử trong lịch sử nhân loại,đó là chế độ xã hội chủ nghĩa và cùng lúc đó nguyễn ái quốc đã tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.Đó là yếu tố hết sức quan trọng khích lệ,thúc đẩy giai cấp công nhân việt nam lên làm cách mạng để giải phóng dân tộc.
- phần lớn những người công nhân nước ta vốn xuất thân từ nông dân và tầng lớp nhân dân lao động khác nên có quan hệ mật thiết với nhau,tự nhiên với nông dân và đông đảo nhân dân lao động.Chính vì vậy,giai cấp công nhân việt nam sớm lien minh với nông dân,tạo thành khối liên minh công-nông và khối đại đòan kết tòan dân tộc,đảm bảo cho sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trogn suốt quá trình cách mạng.Đây cũng là điều kiện cần thiết đảm bảo cho cách mạng việt nam giành thắng lợi.
- giai cấp công nhân việt nam ra đời sau 1 thời gian ngắn thì đảng cộng sản việt nam ra đời.Đảng cộng sản đã đem yếu tố tự giác vào phong trào công nhân,làm cho phong trào công nhân có một bước phát triển nhạy vọt về chat.Giai cấp công nhân,dưới sự lãnh đạo của đảng,trở thành lực lượng chính trị độc lập,giành được quyền lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng cảu nhân dân việt nam.
- Giai cấp công nhân ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc và sớm có đảng lãnh đạo nên không bị tác động bởi các khuynh hướng cở hội chủ nghĩa,cải lương,xét lại,không bị giai cấp tư sản đầu độc về tư tưởng nên luôn luôn đàon kết,thống nhất trong cuộc đấu tranh chống thực dân pháp và bọn đại chủ tay sai phong kiến.
Ngoài những đặc điểm nói trên,thể hiện những ưu điểm của giai cấp công nhân việt nam,cho đến nay giai cấp công nhân việt nam còn có những hạn chế cần phải khắc phục;số lượng còn ít.trình độ văn hóa,chuyên môn nhiệp vụ cũng như khoa học kĩ thuật còn thấp;tư tưởng bảo thủ,chủ quan,cách làm ăn tùy tiện,manh mún của người sản xuất nhỏ còn ảnh hưởng khá nặng nề.
Nguyên nhân là do nền công nhiệp nước ta chưa phát triển và thành phần đa số xuất thân tự nông dân.Tuy vậy,những hạn chế trên kông thuộc về bản chất nên giai cấo công nhân việt nam vẫn cố đủ khả năng và điều kiện để dảm đượng sứ mệnh lịch sử cảu mình đối với dân tộc.

Sự hình thành của giai cấp công nhân Việt Nam

Đăng nhận xét