So sánh CSMA/CD với Token ring

So sánh CSMA/CD với Token ring
- Độ phức tạp của các Token ring lớn hơn nhiều so với CSMA/CD
- Những công việc phải làm của 1 trạm của CSMA/CD đơn giản hơn Token ring
- Hiệu quả của Token ring đối với tải nhẹ và cao ở tại nặng
- Vì các khung truyền dẫn khác nhau được sử dụng với 3 kiểu LAN cơ bản nên chúng có khung truyền dần khác nhau. Việc sử dụng chế độ quản bá bởi 802.3 và 802.4 đã cho thấy rằng chúng đã tận dụng 1 vị trí đồng bộ (preamble) tại phần đầu của mỗi khung để cho phép một trạm thu đạt được sự đồng bộ bit trước lúc bắt đầu nhận nội dung của khung. Điều này không cần thiết với mạng token ring, vì các đồng bộ cục bộ trong tất cả các trạm được duy trì sự đồng bộ bởi 1 tuyến bit lan truyền liên tục trong mạng.

Đăng nhận xét