Nội dung cơ bản của liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức

I Nội dung chính trị của liên minh

Một là: Mục tiêu,lợi ích chín trị cơ bản nhất của giai cấp công nhân,giai cấp nông dân,đội ngủ trí thức và của cả dân tộc ta là:ĐLDT và CNXH.Nhưng đạt được mục tiêu,lợi ích chinh trị cơ bản đó khi thrị tư tưởng cực hiện liên minh lại không thể dung hòa lập trường chính trị của ba giai tầng mà phải trên lập trương tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân.
Bởi vì,chỉ cosphans đấu thực iện muc tiêu lí tưởng thì mới thực hiện được đồng thời cả nhu cầu lợi ích chính trị cơ bản của giai cấp công nhân,nông dân,trí thức và của dân tộc là ĐLDT và CNXH.
Hai là:  khối liên minh chiến lược này do đảng của giai cấp công nhân lãh dạo thì mới có đường lối chủ trương đúng đắn để thực hiện liên minh,thực hiện quá trình giử vững ĐLDT và xây dựng CNXH thành công.Do đó,ĐCS từ trung ương tớ cơ sở phải vững mạnh về chính trị,tư tưởng và tổ chức lảnh đạo khối liên minh và lãnh đạo xã hội là vấn đề có ý nghĩa như một nguyên tắc về chính trị của liên minh.Trong thời kì quá độ lên CNXH ,liên minh công nông trí thức ở nước ta còn làm nồng cốt cho liên minh chính trị rộng lớn nhất la mặt trận tổ quốc,là cơ sở để xây dựng nền dân chủ XHCN ,đồng thời là nền tảng cho nhà nước XHCN ngày càng được củng cố lớn  mạnh để bảo vệ tổ chức và xây dựng CNXH.
Ba là: Nội dung chính trị của liên minh không tách rời nôi dung,phương thức đổi mới hệ thống chính trị trên pham vi cả nước.Dưới góc độ của liên minh,cần cụ thể hóa viêc đổi mới về nội dung tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị trong giai cấp công nhân,nông dân.trí thức.Nội dung chính trị cấp thiết nhất hiện nay là triển khai thực hiện”quy chế dân chủ cơ sở”,nhất là nông thôn.

II.Nội dung kinh tế của liên minh      

Nội dung kinh tế là nội dung cơ bản,quyết định nhất,là cơ sở vạt chất kỷ thuật vững chắc của liên minh trong thời kỳ quá độ.Nội dung kinh tế liên minh ở nước ta trong thời kì quá độ được cụ thể hóa ở các điểm sau đây:
-Phải xác định thực trạng, tiềm năng kinh tế của cả nước và sự hợp tác quốc tế, từ đó mà xác định dúng cơ cấu kinh tế gắn liền với nhu cầu kinh tế của công nhân, nông dân,tri thức và của toàn thể xã hội.Đảng ta xác định cơ cấu kinh tế chung của nước ta là:”Công –nông nghiệp-dịch vụ”.Trong điều  kiện hiện nay, đảng ta còn xác định”từng bước phát triển kinh tế tri thức, từ đó mà tăng cường liên minh công –nông-trí thức”
-Trên cơ sở kinh tế, các nhu cầu kinh tế phát triển dưới nhiều hình thức hợp tác, liên kết, giao lưu…trong sản xuất, lưu thông phân phối giữa công nhân,nông dân, trí thức, giữa các lĩnh vực công nhiệp-nông nghiệp-khoa học công nghệ và dịch vụ khác, giữa các địa bàn, vùng miền dân cư trong cả nước giữa nước ta và nước khác
-Từng bước hinh thành quan hệ sản xuất CNXH trong quá trình thực hiện liên minh.Việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần  phải được thể hiện qua việc đa dạng và đổi mới các hình thức hợp tác kinh tế ,hợp tác xã,kinh tế hộ gia đình,trang trại,dịch vụ ở nông thôn.trong quá trình hình  thành quan hệ sản xuất phải trên cơ sở công hữu hóa các tư liệu sản xuất chủ yếu, kinh tế nhà nước vươn lên giữ vai trò chủ đạo ,cùng kinh tế tập thể làm nền tảng cho nền kinh tế cả nước,theo định hướng XHCN.
-Nội dung kinh tế của liên  minh ở nước ta còn thể hiện ở vai trò của nhà nước.nhà nước có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện liên minh.vai trò của nhà nước đối với nông dân thể hiện qua chính sách khuyến nông các tổ chức khuyến nông ,các cơ sở kinh tế nhà nước,nhà nước có những chính sách hợp lí thể hiện quan hệ của mình đối với nông dân,tạo điều kiện cho liên minh phát triển.nông nghiệp và nông thôn không chỉ là một nghành kinh tế,một khu vực kinh tế mà còn là một lĩnh vực mang ý nghĩa sinh thái xã hội.
   Đối với tri thức,nhà nước,cần phải đổi mới và hoàn chỉnh các luật,chính sách có liên quan trực tiếp đến sở hửu trí tuệ như chính sách về phát triển khoa hoc công nghệ,giáo dục và đào tạo,về bản quyền tác giả,về báo chí,xuất bản,về văn học nghệ thuật…hướng các hoạt động của tri thức vào việc phục vụ công-nông,gắn với cơ sở sản xuất và đời sống toàn xã hội.

  III.Nội dung văn hóa,xã hội của liên minh

Liên minh về văn hóa,xã hội thể hiện qua các nội dung cụ thể sau đây:
-Tăng trưởng kinh tế gắn liên với tiến bộ và công bằng xã hội,giữ gìn và phat huy bản sắc văn hóa dân tộc,bảo vệ môi trường sinh thái.
-Nội dung xã hội mang ý nghĩa kinh tế và chính trị cấp thiết trước mat của liên minh là tạo nhiều việc làm có hiệu quả,đồng thời kết hơp các giải pháp cứu trợ,hổ trợ để xóa đói,giảm nghèo cho nông dân,công nhân,và tri thức.
-Đổi mới và thực hiện tốt các chính sách xã hộ,đền ơn đáp nghĩa,hổ trợ xã hội trong công nhân,nông dân,tri thức củng là nội dung xã hội cần thiết,đồng thời nội dung này còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống ,đạo lí lối sống…cho toàn xã hội và thế hệ mai sau.
-nâng cao dân trí là nội dung cơ bản,lâu dài.trước mắt tập trung vào việc củng cố mù chử,trước hết là đối với nông dân,nhất là ở miền núi.nâng cao kiến thức về cao học công nghệ,về chính trị,kinh tế ,văn hóa,xã hội.Khắc phục các tệ nạn xã hội,các hũ tục lạc hậu các biểu hiện tiêu cực như tham nhũng,quan liêu.giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
-Gắn quy hoạch phát triển công nghiệp,khoa học công nghệ với quy hoạch nông thôn,đô thị hóa công nghiệp hóa nông thôn với kết cấu hạ tầng cấu ngày càng thuận lợi và hiện đại.Xây dưng các cơ sỏ giáo dục,văn hóa,y tế,thể thao,các công trình phúc lợi công cộng.một cách tương xứng,hợp lí ở các vùng nông thôn,đặc biệt là vùng núi,vùng sâu,vùng xa,vùng khó khăn.
Có như vậy nội dung liên minh mới toàn diện và đạt mục tiêu của định hướng XHCN và mới làm cho công-nông-trí thức củng như các vùng,các miền,các dân tộc xich lại gần nhau trên thục tế.

Nội dung cơ bản của liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức

Đăng nhận xét