Nguyên tắc hoạt động của Cache là gì

Nguyên tắc hoạt động của Cache là gì
Địa chỉ vật lý A từ bộ vi xử lý (BVXL) được gửi đến cache khi bắt đầu chu trình truy cập bộ nhớ (ghi or đọc dữ liệu). cache so sánh phần thẻ(tag) của địa chỉ vật lý A với all các địa chỉ (Ai) chứa trong cache. nếu có sự trùng thì cache chọn từ dữ liệu tương ứng với địa chỉ A, tức là M(A) và nó kết thúc chu trình truy cập bộ nhờ
bằng việc chuyển dl từ bộ vxl tới bản sao M(A)(đọc dl) or đọc bản sao M(A) vào bvxl (ghi dl). Nếu không có sự trùng lặp của dữ liệu địa chỉ chứa trong cache (Ai) với địac chỉ A thì cache khởi tạo 1 trình tự với 1 hay vài chu trình đọc bộ nhớ chính để sao khối dữ liệu (dòng dl) P(A) tương ứng với địa chỉ A chứa M(A).

Đăng nhận xét