Nêu và phân tích các nhiệm vụ của ngành nhân học

Nhân học (Anthropology) là một ngành khoa học tích hợp kiến thức của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và nghệ thuật để nghiên cứu về con người một cách toàn diện. Ra đời từ thế kỷ 19, nhân học có một vị trí học thuật đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn rất sâu sắc và mang tính quốc tế cao.

Nhân học được phân thành 5 lĩnh vực, bao gồm nhân học hình thể, khảo cổ học, nhân học văn hóa – xã hội, nhân học ngôn ngữ và nhân học ứng dụng. Các lĩnh vực này tạo nên một khung tiếp cận nghiên cứu tổng thể về con người trong quá khứ và đương đại ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Nhân học đặc biệt vì nó có một hệ thống phương pháp nghiên cứu thực địa độc đáo, quan tâm nhiều đến lí thuyết, so sánh và mô tả về văn hóa – xã hội loài người. Mỗi nhà nhân học thường chuyên sâu vào một trong 5 lĩnh vực nêu trên và tập trung nghiên cứu ở một hoặc vài quốc gia cụ thể.

Ngành nhân học Việt Nam hôm nay được xây dựng trên cơ sở kế thừa truyền thống của khoa học dân tộc học vốn đã hình thành ở nước ta từ đầu thế kỷ 20 kết hợp với các truyền thống nhân học Âu – Mỹ hiện đại.


Trong thời kỳ đổi mới, thành quả của đổi mới là rất to lớn. mức sống của người dân được cải thiện rất nhiều là một sự thật mà ai cũng nhìn thấy, nhưng vẫn còn một số vấn đề:
- Khoảng cách giữa nông thôn và đô thị, giữa giàu và nghèo, giữa người miền xuôi và người vùng cao...cũng sẽ tăng nhanh.
- Sẽ có một bộ phận dân chúng, vì những lý do nào đó, sẽ không được hưởng những quyền lợi như những thành phần khác...
Còn nhiều vấn đề khác phát sinh, đây là một hệ quả tất yếu của sự phát triển. Chủ trương của nhà nước Việt Nam là vẫn mong muốn có được sự công bằng, ít nhất là công bằng về cơ hội cho tất cả mọi người, đây chính là một trong những đối tượng nghiên cứu của ngành nhân học. Ngành nhân học phải đưa ra được những lý giải có căn cứ khoa học về một loạt các vấn đề nảy sinh như hiện tượng vì sao hệ thống pháp luật chưa thật sự đi vào đời sống? Phải chăng là do chưa hoàn thiện và đầy đủ? Câu hỏi đặt ra là tại sao chưa? Mức độ nào thì được?...Tiềm năng đóng góp của ngành nhân học dưới góc độ văn hóa – xã hội của pháp luật là rất lớn, đó là chưa kể đến những kết quả nghiên cứu của ngành nhân học sẽ góp phần tìm lời giải có tính nhân bản cho hàng loạt các vấn đề kinh tế - văn hoá - xã hội khác

Đăng nhận xét