Khái niệm tư tưởng, văn hóa, cách mạng tư tưởng và văn hóa và Nội dung cơ bản của CM XHCH ở Việt Nam

Khái niệm tư tưởng, văn hóa, cách mạng tư tưởng và văn hóa và Nội dung cơ bản của CM  XHCH ở Việt Nam

1. Khái niệm tư tưởng, văn hóa, cách mạng tư tưởng và văn hóa
- Tư tưởng là quan điểm ý nghĩ của con người với hiện thực khách quan. Tư tưởng thuộc phạm trù ý thức, là sản phẩm chủ quan của con người.
Vì vậy, ý thức như thế nào phụ thuộc vào đối tượng, phản ánh, môi trường xung quanh và trình độ nhận thức, tâm sinh lý của mỗi người. khi quan điểm được khái quát hóa xây dựng thành một hệ thống lý luận, phản ánh được lợi ích của một giai cấp thì được gọi là hệ tư tưởng của giai cấp đó. Giai cấp nào thống trị xã hội thì hệ tư tưởng của nó cũng thống trị xã hội – hệ tư tưởng thống trị.
- Văn hóa là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần do con người và loài người sáng tạo nhờ lao động và hoạt động thực tiển trong quá trình lịch sử của mình. Văn hóa được hiểu theo 2 nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Ở đây, nghiên cứu theo nghĩa hẹp – đó là văn hóa tinh thần.
- Cách mạng XHCN trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa la sự biến đổi trước hết về bản chất của tư tưởng và văn hóa nhằm xác lập hệ tư tưởng mới, xây dựng con người với đạo đức và lối sống mới, xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ tiến trình cách mạng XHCN do DdaCS lãnh đạo.
2. Nội dung cơ bản của CM  XHCH trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa ở Việt Nam
- Giáo dục hệ tư tưởng của giai cấp công nhân
Trong quá trình xây dựng CNXH, công tác tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển hệ tư tưởng XHCN, biến hệ tư tưởng đó thành hệ tư tưởng chủ đạo trong xã hội, động viên, cổ vũ mọi người hành động tích cực, sáng tạo vì mục tiêu lý tưởng của CNXH. Vì lẽ đó, tiến hành cách mạng trên lĩnh vực tư tưởng  và văn óa phải quan tâm đến việc truyền bá hệ tư tưởng GCCN trong các tầng lớp nhân dân.
- Nâng cao trình độ dân trí và đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, phát triển Khoa học – Kỷ thuật – Công nghê.
+ Nâng cao dân trí là điều kiện không thể thiếu được để xây dựng nền Dân chủ XHCN, để quần chúng nhận thức được va tham gia trực tiếp vào quản lý nhà nước.
+ Đẩy mạnh sự nghiệp GD – ĐT để nhằm ĐT nguồn  nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho xã hội.
+ Cùng với Giáo dục, Khoa học và Công nghệ có vai trò rất to lớn trong việc tăng cường tiềm lực trí tuệ, cơ sở vật chất – kỷ thuật cho CNXH
- Xây dựng 1 nền văn hóa tiên tiến, dậm đà bản sắc dân tộc.
+ Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH
+ Bản sắc dân tộc: bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt nam được vun đắp qua các thời kỳ lịch sử.
- Xây dựng con người phát triển toàn diện
Đó là xây dựng con người có lý tưởng, có trách nhiệm với công việc với xã hội, với chính mình. Họ phải là những người có học thức, có niềm tin khoa học, có tư cách đạo đức tốt, có lập trường chính trị vững vàng có truyền thống yêu nước.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của ĐCS trong cách mạng tư tưởng văn hóa.
Sự lãnh đạo của ĐCS là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố quyết định trước tiên đối với sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Đồng thời cũng là đảm bảo về chính trị, tư tưởng và tổ chức để cách mạng tư tưởng và văn hóa đi đúng định hướng XHCN.
Khái niệm tư tưởng, văn hóa, cách mạng tư tưởng và văn hóa và Nội dung cơ bản của CM  XHCH ở Việt NamĐăng nhận xét