Giải pháp cơ bản phát huy Nguồn lực con người ở nước ta hiện nay

Giải pháp cơ bản phát huy Nguồn lực con người ở nước ta hiện nay

- Nêu khái niệm nguồn lực
Khái niệm nguồn lực con người: Nguồn lực con người là tổng thể các yếu tố thuộc về thể chất,tinh thần,đạo đức, phẩm chất.trình đọ tri thức,vị thế xã hội..vv tạo nên nặng lực của con người,của cộng đồng người, có thể sử dụng, phát huy trong quá trìh phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và trong những hoạt động xã hội.
- Quan điểm của Đảng về phát huy NLCN gồm 2 quá trình:
+ Đào tạo, bồi dưỡng làm tăng NLCN và thể lực trí lực, phẩm chất đạo đức.
+ Khai thác có hiệu quả những yếu tố của NLCN trong lao động, học tập chiến đấu để bảo vệ tổ quốc.
- Kết quả:
+ Sau CMT8, đã tổ chức tổng tuyển cử bầu chọn người hiền tài giúp nước.
+ Đã phát triển kinh tế cải thiện đời sống nhân dân.
+ Nâng cao trình độ dân trí cho người lao động.
- Hạn chế:
+ Nhận thức chưa đúng 2 mặt TN – XH của CN.
+ Một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất.
+ Trong lĩnh vực GD-ĐT, y tế - văn hóa còn nhiều bất cập.
- Nguyên nhân:
+ Nước ta là một nước NN, KT còn kém phát triển, đầu tư cho công nghiệp còn hạn chế.
+ Do hậu quả chiến tranh, do ảnh hưởng nền sản xuất nhỏ.
+ Do chủ quan, nóng vội, muốn tiến nhanh lên CNXH cùng với những hạn chế trong nghiên cứu LL CNMLN. Duy trì quá lâu cơ chế hành chính bao cấp.
+ Do tác động của cơ chế thị trường.
+ Đầu tư cho GD còn hạn chế.
+ Yếu kém trong quản lý NN.
1. Những phương hướng:
- Đẩy mạnh CNH-HĐH, phát triển kinh tế đất nước.
- Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh 1 hệ thống chính sách xã hội phù hợp.
- Từng bước xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của con đường XHCN.
* Tóm lại những phương hướng nói trên nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực nước ta ngày càng có tri thức, có trình độ, có sức khỏe... đồng thời phát huy ngày càng tốt hơn NLCN trong sự nghiệp xây dựng 1 xã hội: “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
2. Một số giải pháp cơ bản phát huy NLCN ở nước ta hiện nay.
- Trong lĩnh vực kinh tế:
+ Nâng cao vị thế của người lao động trong quá trình sản xuất, tạo điều kiện cho mọi người dân làm chủ cụ thể những TLSX của toàn xã hội, ở mọi TPKT.
+ Huy động mọi người dân đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, của đơn vị mình.
+ Phát huy sáng kiến của người lao động, động viên mọi người dân bỏ vốn để sản xuất kinh doanh, phát huy trình độ tay nghề, năng lực quản lý của mỗi thành viên trong xã hội, để cùng nhà nước giải quyết những khó khăn của đất nước.
+ Tăng cường giáo dục đạo đức, khơi dậy lương tâm nghề nghiệp, nêu cao trách nhiệm của mỗi người trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều đó vừa tạo điều kiện cho xã hội phát triển, vừa là điều kiện cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
- Trong lĩnh vực chính trị:
+ Nâng cao trình độ nhận thức CT về CNMLN, tư tưởng HCM, quan điểm của Đảng ta cho CB, đảng viên và nhân dân. Từ đó nâng cao trách nhiệm và năng lực của họ trong việc tham gia vào công việc của Đảng và Nhà nước và hệ thống chính trị của nước ta.
+ Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của quần chúng ND trong hoạt động của NN, t/h dân chủ hóa đời sống xã hội. Huy động người dân tham gia đấu tranh chống tham nhũng.
+ Giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức tự cường dân tộc, trách nhiệm của mỗi công dân, bản lĩnh chính trị của mỗi người dân, kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực và những âm mưu chống phá của kẻ thù, bảo vệ chế độ XHCN.
- Trên lĩnh vực xã hội:
+ Loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, những quan hệ bất bình đẳng, xây dựng mối quan hệ mới tốt đẹp giữa người với người trên tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
+ Cần thực hiện những biện pháp làm giảm dần khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng lãnh thổ, quan tâm đến hộ nghèo, gia đình chính sách, tạo cho mọi người dân được hưởng những thành quả văn hóa, giáo dục, y tế.
+ Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ tri thức, trình độ tay nghề cho người lao động để cống hiến sức mình cho xã hội.
- Trên lĩnh vực GD-ĐT:
NQ HN lần 2 TW Đảng khóa VIII khẳng định: “GD và ĐT là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước, đáp ứng CNH, HĐH hiện nay, cần tuyên truyền cho mọi người dân thấy được tầm quan trọng của vấn đề này, để từ đó có  trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục.
Để đào tạo ra những CB vừa “hồng” vừa “chuyên” có ý thức và năng lực làm chủ, cần phải có sự đổi mới nội dung và PPGD. Nội dung GD phải phản ánh được tri thức quan trọng của thời đại. PP dạy phải kích thích được được tính sáng tạo của người học.
- Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật:
+ NQ HN lần thứ 5 BCH TW khóa VIII, Đảng ta khẳng định: “VH vừa là mục tiêu vừa là động lực xây dựng CNXH”. Trong quá trình cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng VHNT của nước ta đã phục vụ tốt sự nghiệp cách mạng. Những năm đổi mới vừa qua, VHNT đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, động viên toàn dân tham gia sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ đất nước.
+ Tăng cường hơn nữa công tác quản lý của NN trong hoạt động sáng tác biểu diễn sao cho VHNT phải cổ vũ cái hay, cái đẹp, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao giá trị nhân văn trong CNVN. Đồng thời đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, phá sản những tư tưởng phản động đang tìm cách phủ nhận con đường XHCN ở Việt Nam, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, suy thoái về đạo đức, lối sống.
Giải pháp cơ bản phát huy Nguồn lực con người ở nước ta hiện nay

Đăng nhận xét