Công thức cách tính chỉ số phát triển con người HDI


Chỉ số phát triển con người HDI (Human Development Index) là tổng hợp ba chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ trung bình và trình độ văn hóa.

Chỉ số thu nhập bình quân đầu người:

Trong đó:
IA là thu nhập trung bình của nước A
Imax là thu nhập trung bình cao nhất thế giớiImin là thu nhập trung bình thấp nhất thế giới

Chỉ số tuổi thọ:
 
Trong đó:
IL(A) là tuổi thọ trung bình của nước A
IL(max) là tuổi thọ trung bình cao nhất thế giớiIL(min) là tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới

Chỉ số trình độ văn hóa:


Trong đó:


       Với:
e1min  là tỷ lệ biết chữ thấp nhất thế giới
e1max  là tỷ lệ biết chữ cao nhất thế giới
e1A  là tỷ lệ biết chữ của nước A

và:


Với:
e2min  là tỷ lệ đăng kí đi học thấp nhất thế giới
e2max  là tỷ lệ đăng kí đi học cao nhất thế giới
e2A  là tỷ lệ đăng kí đi học của nước AHDI nằm trong khoảng (0 ; 1), giá trị càng lớn thì sự phát triển con người càng cao.

Đăng nhận xét