Các kiểu của bộ vi xử lý song song

* Các kiểu của bộ vi xử lý (BVXL) song song  :
       Phân loại Flynn:
- Chuỗi lệnh là chuỗi dữ liệu SISD
- Nhiều chuỗi lệnh 1 chuỗi dữ liệu MISM
- Chuỗi lệnh là nhiều chuỗi dữ liệu SIMD
- Nhiều chuỗi lệnh nhiều chuỗi dữ liệu MISM
    Phân loại theo cấu trúc:
- Truyền thông theo các biến số dùng chung
Các hệ kết nối chặt chẽ hay các BVXL gọi là VXL đối xứng SMP.
- Hệ thống VXL chia sẻ BN: Cứ 1 VXL có 1 BN I/O dùng riêng của nó.
* So sánh cấu trúc máy tính chia sẻ BN và phân tán BN :
 +Máy tính chia sẻ Bộ nhớ:   Hệ thống máy tính với tổ chức, mà trong đó các đvị nhớ kết nối trên mạng N làm thành 1 BN chính tổng thể đảm bảo chia sẻ cho tất cả các đơn vị xử lý, gọi là máy tính có BN chia sẻ.
+Máy tính phân tán Bộ nhớ: Hệ thống máy tính mà trong đó mỗi đơn vi xử lý kết nối với 1 đvị nhớ tạo thành 1 khối xử lý riêng (với tài nguyên riêng) và kết nối với nhau trên mạng kết nối N để trao đổi tài nguyên, thì gọi là máy tính có BN phân phối tài nguyên.

Đăng nhận xét