Các bộ vi xử lý cấu trúc ống

- Bộ XL ống gồm có 1 chuỗi liên tiếp các mạch xử lý mà các mạch xử lý đó thường được gọi là phân đoạn hay tầng. Thông qua chuỗi này, dòng toán hạng được xử lý . Mỗi phân đoạn xử lý từng phần của các toán hạng và các kết quả cuối cùng chỉ nhận được khi toàn bộ chuỗi các toán hạng đã đi qua hết các phân đoạn của ống.
- Mỗi phân đoạn xử lý từng phần các toán hạng và kết quả cuối cùng chỉ nhận được khi toàn bộ chuỗi các toán hạng đã đi qua hết các phân đoạn của ống.
Cấu trúc của BVXL ống: 
Các thanh ghi Ri là những bộ đệm nhận d.liệu Di – 1 (là các kết quả tính được trong chu kì xung nhịp đồng hồ trước của các đơn vị tính Ci – 1) từ phân đoạn Si – 1, ngoại trù các thanh ghi Ri nhận dữ liệu bên ngoài ống.
- Một đường ống lệnh đơn giản có thể được tổ chức gồm 2 phân đoạn: phân đoạn đọc lệnh (S1) và phân đoạn thực hiện lệnh (S2)

Một đường ống lệnh cơ bản có thể hình thành nhờ phân theo chu kì lệnh: đọc lệnh(S1), giải mã lệnh(S2), đọc các toán hạng(S3), thực hiện lệnh (S4), cất giữ kết quả (S5)         

Đăng nhận xét