Đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ của môn học đại cương môi trường

Môi trường là đối tượng nghiên cứu của ngành khoa học tổng hợp, ứng dụng, liên ngành - sử dụng và phối hợp thông tin từ nhiều lĩnh vực khác nhau có mục đích bảo vệ môi trường sống lâu dài của con người trên trái đất

Nhiệm vụ của môn học là :
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về môi trường và bảo vệ môi trường nhằm:
-       Giáo dục  ý thức trách nhiệm đến môi trường;
-       Hình thành kỹ năng và hành vi ứng xử tích cực và thân thiện đối với môi trường;
-       Tham gia vào công tác bảo vệ môi trường ở mỗi cương vị, mọi hoạt động đời sống cũng như công việc của mình, đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển bền vững của đất nước.
Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tham gia ở góc độ chuyên môn của mình vào việc giải quyết các vấn đề môi trường của thời đại ngày nay – thời đại kinh tế thị trường của một xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp. Đó là các vấn đề:

  • Gia tăng dân số hợp lý.
  • Sản xuất công, nông, lâm, ngư nghiệp bền vững.
  • Xây dựng các khu công nghiệp, đô thị, điểm dân cư bền vững.
  • Phòng, chống và xử lý các ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí…)
  • Khai thác hợp lý và bảo toàn tài nguyên thiên nhiên, rừng, biển, khoáng sản…
  • Quản lý tốt môi trường và phòng tránh các rủi ro về môi trường…
  • Giải quyết các nhu cầu của con người (ăn, mặc, chữa bệnh, ở, đi lại, nghỉ ngơi…), đô thị hóa, công nghiệp hóa một cách bền vững về chất cũng như về lượng.

Đăng nhận xét