Môi trường và sự phát bền vững - Thế nào là phát triện bền vững ?

Phát triển là quy luật của cuộc sống, là quy luật tất yếu của tiến hóa, đã và đang diễn ra trên hành tinh của chúng ta từ khi nó được hình thành. Vấn đề đang được quan tâm nghiên cứu là phải phát triển như thế nào để con người của các thế hệ hiện nay cũng như trong tương lai có được cuộc sống hạnh phúc về vật chất cũng như về tinh thần: Phát triển bền vững.

Sự bền vững của phát triển kinh tế - xã hội có thể đánh giá được bằng những chỉ tiêu nhất định về kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường và tình trạng xã hội:

1. Về kinh tế, trong xã hội bền vững, việc đầu tư và phát triển nói chung phải đem lại lợi nhuận, gia tăng tổng sản phẩm trong nước.

2. Về tài nguyên thiên nhiên, trong xã hội bền vững, tài nguyên không tái tạo được, vì vậy cần phải sử dụng trong phạm vi khôi phục được về số lượng và chất lượng; sử dụng một cách tiết kiệm, hạn chế và bổ sung thường xuyên bằng các con đường tự nhiên hoặc nhân tạo.

3. Về chất lượng môi trường, trong xã hội bền vững, môi trường không khí, nước, đất cảnh quan liên quan đến sức khỏe, tiện nghi, yêu cầu thẩm mỹ, tâm lý của con người nhìn chung không bị các hoạt động của con người làm ô nhiễm; các nguồn phế thải phải được xử lý, tái chế kịp thời.

4. Về văn hóa - xã hội, xã hội bền vững phải là một xã hội trong đó phát triển kinh tế phải
đi đôi với công bằng xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế; phúc lợi xã hội phải được chăm lo, các giá trị về văn hóa, đạo đức của dân tộc và cộng đồng phải được bảo vệ và phát huy.

Với xu thế hiện nay, để đánh giá sự phát triển của một xã hội, người ta chủ yếu dựa vào 4 điều kiện cần và đủ nói trên. Nếu thiếu 1 trong 4 điều kiện trên thì sự phát triển của xã hội đó sẽ đứng trước nguy cơ mất bền vững.

Từ kết quả nghiên cứu của chương trình KT-02 "Bảo vệ môi trường" cho thấy trong mỗi giai đoạn phát triển sẽ có khả năng diễn ra 3 xu thế khác nhau về thái độ của xã hội đó với 4 mặt khác nhau của phát triển bền vững (Bảng 1). Tổng hợp các thái độ khác nhau trên từng mặt sẽ cho những khả năng diễn biến khác nhau về phát triển bền vững. Tổ hợp trong đó có nhiều ô được đánh giá là bền vững hay tương đối bền vững sẽ có nhiều khả năng dẫn tới phát triển bền vững. Ngược lại tổ hợp có nhiều ô được đánh giá là không bền vững sẽ có khả năng dẫn tới sự phát triển không bền vững. Trường hợp nhiều ô bền vững nhắc ta phải chú ý xây dựng và thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách bảo vệ, cải thiện tài nguyên thiên nhiên và môi trường một cách thông minh hợp lý để bảo đảm sẽ có phát triển bền vững trong tương lai. Đây chỉ là một sự ước đoán, tuy tác giả có dựa trên một số tình hình và số liệu về thực trạng môi trường nước ta, nhưng còn mang nặng tính chất định tính.


Nhìn chung cả 4 mặt kinh tế, tài nguyên, chất lượng môi trường sống và tình hình xã hội, nước ta đang ở trong trường hợp thứ 3.

Từ một số kết quả nghiên cứu của chương trình KT - 02 và những bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới, các tác giả đã đưa ra một số kiến nghị cần lưu ý cho công tác bảo vệ, sử dụng hợp lý, cải thiện tài nguyên môi trường (TNMT) ở nước ta:

1. Công tác bảo vệ TNMT phải gắn liền với công tác dân số. Trong phạm vi quốc gia cũng như tại địa phương, trong điều kiện một nước đang phát triển có mức thu nhập thấp, nếu như không đạt tới một mức gia tăng dân số hợp lý, thí dụ 1,5-1,7% trong các năm tới, thì không thể giải quyết dễ dàng các vấn đề TNMT;

2. Trong quá trình phát triển nhanh về kinh tế, cần quản lý chặt chẽ xu thế đô thị hóa, cần có quy hoạch chủ động, dài hạn về đô thị hóa, chú ý tránh việc hình thành một cách tự phát các siêu đô thị với hàng loạt vấn đề môi trường và xã hội phức tạp. Cần duy trì một tỷ lệ thích hợp dân cư đô thị và nông thôn, trong điều kiện Việt Nam tỷ lệ cư dân thành thị với cư dân nông thôn không bao giờ nên vượt quá 50%;

Xem thêm bài viết http://xulynuocmiennam.com/o-nhiem-moi-truong-nuoc.html

3. Công bằng xã hội là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của các chương trình và kế hoạch hành động bảo vệ mội trường. Công bằng về thu nhập, giảm bớt ô nhiễm do nghèo đói, nâng cao trình độ văn hóa, giáo dục của đông đảo nhân dân và thông qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng của người dân về bảo vệ môi trường;

4. An toàn lương thực là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường trong các thập kỷ tới. Trong điều kiện nước ta, cần hết sức chú ý bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, nhất là đất trồng trọt các cây lương thực hàng năm, không để công nghiệp hóa, phát triển cơ sở hạ tầng chiếm lấy đất nông nghiệp. Cùng với vấn đề tài nguyên đất, cần hết sức quan tâm sử dụng hợp lý, bảo vệ tài nguyên nước về lượng cũng như chất;

5. Phòng ngừa, bảo vệ và xử lý kịp thời các hiện tượng ô nhiễm nông thôn và khu nông nghiệp do phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Trong công nghiệp hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cần hết sức lưu ý vấn đề cấp nước sạch, xử lý và thoát các nguồn rác thải do công nghiệp hóa nông thôn có thể gây nên;

6. Tiếp tục mọi cố gắng về bảo vệ rừng, khôi phục rừng tự nhiên, trồng rừng mới và phát triển nông lâm kết hợp tại các vùng đồi núi, vùng rừng ngập mặn, phát triển mạnh trồng cây phân tán ở vùng đồng bằng và nông nghiệp, quy hoạch vùng cây xanh bắt buộc phải có tại tất cả các đô thị và khu công nghiệp;

7. Quan tâm phòng ngừa các hiểm họa ô nhiễm do khai thác dầu khí và công nghiệp hóa dầu. Chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý, ứng cứu về khoa học, công nghệ, pháp chế;

8. Xem, kiểm soát, xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường đô thị và khu công nghiệp, kể cả ô nhiễm do các phương tiện giao thông vận tải là một trọng tâm công tác trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, phân vùng, lựa chọn và sáng tạo các biện pháp công nghệ xử lý, phân tán hoặc thu gom chôn cất các phế thải khí, lỏng, rắn và các hóa chất độc hại;

9. Bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn những tài nguyên sinh học quý giá, độc đáo của đất nước ta, đóng góp có hiệu quả vào phong trào bảo vệ môi trường chung của thế giới;

10. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các công ước và thỏa ước của quốc tế về bảo vệ môi trường mà Nhà nước ta đã ký kết.

Xem thêm khái niệm tài nguyên nước là gì ?

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta, việc xây dựng chiến lược bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững với sự xem xét đầy đủ các bài học kinh nghiệm nêu trên là nhu cầu có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp bách.

NGUYỄN THỊ ANH HOA
Sở KH,CN&MT Lâm Đồng
Theo Môi trường  và phát triển bền vững của GS. Lê Thạc Cán
Nguồn: Thông tin khoa học & công nghệ Lâm Đồng, 1996, Số 4

2 nhận xét

Đăng nhận xét